Mali grad

Dve prosti zemljišči za izvajanje dejavnosti vrtičkarstva

20.04.2015

 

Zaradi močno povečanega zanimanja za obdelavo občinske zemlje, smo se odločili, da občinski zemljišči s parc. št. 321/1 ter 321/7, obe k.o. Kamnik (gre za zemljišči med Ekslerjevo ulico in Medobčinskim muzejem v Kamniku), namenimo oddaji v zakup za izvajanje dejavnosti vrtičkarstva. Zemljišči se oddajata v zakup v neobdelanem stanju in brez oskrbe z vodo. Glede na to, da se je obdelovalna sezona že pričela, vse zainteresirane občanke in občane pozivamo, da čim prej vložijo vlogo za najem javne površine, ki jo dobijo na vložišču Občine Kamnik (na naslovu Glavni trg 24) ali na uradni spletni strani Občine Kamnik. Prosimo vas, da v vlogi jasno zapišete svoje osebne in kontaktne podatke, prav tako pa tudi to, da želite zakupiti vrtiček na enem od zgoraj navedenih zemljišč. Izpolnjeno vlogo lahko vložite na navedenem vložišču ali jo pošljete na elektronski naslov obcina@kamnik.si.

Prednost pri zakupu bodo imeli občani, ki so bili v preteklosti uvrščeni na čakalni seznam za morebiten odpovedan vrtiček, ter občani, ki še niso zakupniki občinskega vrtička. Cena zakupa znaša 0,2 EUR/m2 letno, zakupna pogodba pa bo sklenjena za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja. Maksimalen obseg vrtičkov bo določen naknadno, in sicer glede na obseg prispelih vlog. Občina si bo pridržala pravico do odpovedi zakupne pogodbe z odpovednim rokom 1 meseca ob vsakem času, ne glede na pogodbene določbe o trajanju zakupnega razmerja, v kolikor bi se med samim trajanjem zakupa izkazalo, da Občina zemljišče, namenjeno vrtičkom, potrebuje sama, zaradi projekta izgradnje tipiziranih urbanih vrtov ali iz kateregakoli drugega razloga.

Zakupniki se bodo z zakupom občinskega zemljišča med drugim obvezali:

Za vsa pojasnila v zvezi s sklepanjem novih zakupnih pogodb ter v zvezi z drugimi pogodbenimi obveznostmi se lahko obrnete na kontaktno osebo Katjo Kunstelj po telefonu: 01/831 82 47 ali na elektronski naslov: katja.kunstelj@kamnik.si.   


<< Nazaj | Novice