Mali grad

Drugi sestanek v zvezi z zmanjšanjem stroškov za občine

20.10.2011

 

V skladu z dogovorom, sprejetim 9. 9. 2011, na prvem skupnem delovnem usklajevalnem sestanku v zvezi s povprečnino, so bili 15. 9. 2011 opravljeni  sestanki s pristojnimi ministrstvi za znižanje stroškov občin pri izvajanju zakonov in podzakonskih predpisov, katerih stroški se upoštevajo pri izračunu povprečnine. Z namenom, da skupaj s SVLR in MF ocenimo prejete odgovore in se dogovorimo o nadaljevanju aktivnosti, so se včeraj, 19.10.2011 predstavniki Skupnosti občin Slovenije udeležili drugega delovnega sestanka z Ministrstvom za finance.

Prisotni so se dogovorili, da bomo reprezentativna združenja občin vztrajala pri predlogih za Ministrstvo za javno upravo, pravosodje ter Ministrstvo za šolstvo, kjer predloge za varčevalne ukrepe širimo na razmislek o šolskih prevozih nasploh. V zvezi s služnostnimi potmi smo predlagali odpravo plačljive služnosti tudi na Ministrstvo za promet, Ministrstvo za kmetijstvo ter Ministrstvo za okolje in prostor. SOS namreč zastopa stališče, da bi moralo biti obremenjevanje nepremičnega premoženja države s stvarnimi pravicami, kadar gre za služnost, ki jo zahtevajo infrastrukturni objekti, za katere so pristojne občine, brezplačno, saj izkazuje javni interes in ga ne bi bilo treba na podlagi drugega odstavka 31. člena ZSPDSLS vsakokrat posebej ugotavljati. Prihranki bi se pokazali v racionalizaciji postopkov na državni ravni in v pospešitvi in racionalizaciji postopkov na lokalni ravni.

Prav tako vztrajamo pri Ministrstvu za okolje in prostor že posredovanem mnenju, da je nujno potrebna odmrznitev cen komunalnih storitev, saj dolgotrajna obdobja zamrznitve prinašajo dodatne stroške občinam, ki so primorane kriti finančne izgube izvajalcev komunalnih storitev. Nadalje smo predlagali, da se zakonske določbe, ki urejajo pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč, ki so podlaga za obračun komunalnega prispevka, spremenijo tako, da bo v občini dovoljeno določiti enotno višino komunalnega prispevka na kvadratni meter zemljišča. Sedanji sistem namreč povzroča precejšnje stroške pri posodabljanju programov in hkrati povzroča kar veliko negodovanje investitorjev glede višine prispevka na posameznih območjih občine. Prav tako smo ponovno izpostavili nestrinjanje s predlogom Zakona o gradbeni inšpekciji ter s tem povezanim prenosom dela na občinske inšpektorje in stroški, ki jih to prinaša. Ministrstvu za okolje in prostor smo tudi predlagali, da v celoti poenostavi postopke sprejemanja različnih prostorskih aktov in podeljevanje soglasij.

Prav tako smo se na včerajšnjem sestanku dogovorili, da bomo Ministrstvo za kmetijstvo ponovno pozvali k sestanku v zvezi s spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Besedilo: Skupnost občin Slovenije


<< Nazaj | Novice