Mali grad

Črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada

18.06.2010

 

Občina Kamnik je v sodelovanju s sosednjimi občinami uspela uvrstiti v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture – OP ROPI 2007-2013 dva velika projekta, ki sta opredeljena kot investiciji in bosta financirana s sredstvi Kohezijskega sklada EU ter s sredstvi državnega proračuna.

Pri projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik«, se povezujemo z občinami Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče. Občina Kamnik, ki je nosilec in koordinator projekta, bo iz pridobljenih sredstev uredila vodovodno omrežje na južnem delu območja Šmarce, Volčjega potoka in Rudnika ter povezala vodovodni sistem v Tuhinjski dolini s centralnim vodovodnim sistemom. Namen projekta, preko katerega bomo do leta 2015 izpeljali predmetne rešitve na področju vodooskrbe, je izboljšati kakovost pitne vode na področju Tuhinjske doline, povečati pretok ter zmanjšati vodne izgube,  priključiti nove odjemalce na območju južnega dela občine ter zgraditi ustrezno infrastrukturo.

Za projekt vodooskrbe v regiji smo v začetku aprila oddali vlogo za pridobitev sredstev sofinanciranja iz Kohezijskega sklada na Ministrstvo za okolje in prostor(MOP). Po besedah podžupana Rudolfa Pfajfarja predvidevamo, da Odločbo za dodelitev sredstev sofinanciranja prejmemo do konca leta 2010. Hkrati pripravljamo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ter vse potrebno za izvedbo javnih naročil za gradnjo, skladno s smernicami FIDIC.

Skupni strošek projekta je za Občino Kamnik ocenjen na dobrih 5.2 mio evrov, od tega pričakujemo 76% sofinanciranje s strani EU oz. Kohezijskega sklada , 13%  iz državnega proračuna, preostanek, 11%, pa bo potrebno zagotoviti iz občinskega proračuna.  Dokončno se bodo razmerja določila na podlagi izračuna upravičenosti projekta.

Pri drugem projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik (ČCN)«, ki predvideva nadgradnjo Centralne čistilne naprave( CČN) in izgradnjo kanalizacije, sodelujemo s sedmimi občinami, projekt pa je samo na kanalizaciji za našo občino ocenjen na 8,2 mio evrov. Zaradi nekaterih novih zahtev s strani MOP, dodatnega pridobivanja manjkajočih služnosti in usklajevanja na skupnem projektu CČN, načrtujemo, da bomo vlogo za sredstva pripravili in oddali do novembra 2010.

 

 


<< Nazaj | Novice