Mali grad

Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode

06.07.2017

 

Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vodeSkupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin je na 20. seji dne 20. 6. 2017 sprejel cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin.

Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:

1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode

     

cene v EUR/m3

obračunska postavka

cena brez DDV

DDV 9,5 %

cena z DDV

storitev čiščenja komunalne odpadne vode

0,2460

0,0234

0,2694

V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d.o.o.).

2. Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in mKČN – čiščenje vsebine / blata

     

cene v EUR/m3

obračunska postavka

cena brez DDV

DDV 9,5 %

cena z DDV

storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in mKČN - čiščenje vsebine / blata

0,0089

0,0008

0,0097

V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja vsebine greznic oziroma blata mKČN (JP CČN d. o. o.).

3. Omrežnina

     

cene v EUR/mesečno

obračunska postavka

cena brez DDV

DDV 9,5 %

cena z DDV

DN < 20

0,8795

0,0836

0,9631

20< DN< 40

2,6283

0,2497

2,8780

40< DN <50

8,7543

0,8317

9,5860

50 < DN < 65

13,1214

1,2465

14,3679

65 < DN < 80

26,2529

2,4940

28,7469

80 < DN <100

43,7515

4,1564

47,9079

100 < DN < 150

87,5029

8,3128

95,8157

Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 20. 6. 2017.

Cenik se uporablja od 1. 7. 2017 dalje. 


<< Nazaj | Novice