Mali grad

Ambrozija - nevarnost iz narave

09.07.2013

 

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia, so edine škodljive rastline, za katere je v Sloveniji predpisano obvezno zatiranje, in sicer od pričetka rastne dobe ambrozije v letu 2010, ko je bila sprejeta sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin. Na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, 63/10) mora imetnik zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. Ker se pri nas navzoča pelinolistna ambrozija po košnji hitro obrašča, je potrebno košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati celo rastno dobo, da preprečimo širjenje z tvorbo novih semen.

Ambrozijo je možno opaziti ob cestiščih in kolovozih, ob jarkih, na neurejenih in neobdelanih drugih zemljiščih. Pelinolistna ambrozija je zaradi povzročanja inhalacijskih alergij ena od najbolj alergenih rastlin, ki povzroča zdravstvene težave mnogim ljudem.

Imetniki zemljišča morajo na zemljišču na katerem rastejo škodljive rastline iz rodu Ambrosia, z namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline izvesti naslednje ukrepe:

Prijave večjih površin poraščenih z ambrozijo za katere ni pravočasno izvedeno zatiranje, lahko oddate na Fitosanitarno inšpekcijo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje.

Več o ambroziji, prepoznavanju te rastline in zatiranju se nahaja v zloženki.

Več o tujerodnih invazivnih rastlinah si preberite na naslovu: http://www.furs.si/svn/zvr/invrastline.asp.


<< Nazaj | Novice