Mali grad

6. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

08.04.2015

 

Popoldan je v Sejni dvorani potekala 6. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014.

Prisotnih 27 svetnic in svetnikov je najprej potrdilo Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta.

Glede dnevnega reda je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh predlagala razširitev s točko Volitve in imenovanja in poudarila: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 5. seji, 30. 3. 2015, obravnavala dopis Sveta Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, v katerem je le-ta Občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljenem kandidatu za ravnatelja javnega zavoda. Komisija je po razpravi in na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripravila predlog sklepa oziroma mnenja, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Hkrati je predlagala še eno razširitev, in sicer z dodatnim sklepom oziroma mnenjem k imenovanju ravnateljice Vrtca Antona Medveda Kamnik: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 6. seji, 7. 4. 2015, obravnavala dopis Sveta Vrtca Antona Medveda Kamnik, v katerem je le-ta Občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljenih kandidatkah za ravnateljico javnega zavoda. Komisija je po razpravi in na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripravila predlog sklepa oziroma mnenja, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Občinski svet Občine Kamnik je tako na današnji seji dal Rafku Lahu, prijavljenemu kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Frana Albrehta, in Alenki Jevšnik, prijavljeni kandidatki za ravnateljico Vrtca Antona Medveda Kamnik, pozitivno mnenje. Višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever je predlagala še eno razširitev dnevnega reda s točko Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik, ki so jo svetnice in svetniki obravnavali v 6. točki dnevnega reda.

Na zastavljena vprašanja 6. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik je občinskemu svetniku Damjanu Hribarju (SDS) in samostojnemu svetniku Antonu Tonetu Smolnikarju (LTS – Za Kamnik) odgovorila vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik, občinski svetnici Vidi Čermelj (LMŠ – Naprej Kamnik) pa je odgovor podala vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde.

Člani Občinskega sveta so bili seznanjeni s stanjem javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2014. Komandir Policijske postaje Kamnik Sebastjan Juhant je predstavil področje kriminalitete, prekrškov, prometne varnosti državnih meja in tujcev na območju občine Kamnik za leto 2014 ter med drugim še povedal: »V letu 2014 so vodje policijskih okolišev na območju občine Kamnik izvedli 291 (240) različnih preventivnih dejavnosti. Namen dejavnosti v skupnost usmerjenega policijskega dela je bilo približevanje storitev policije ljudem in zagotavljanje stalne navzočnosti policistov, zlasti vodij policijskih okolišev med ljudmi, s čimer je policijska postaja prispevala k povečanju njihove varnostne zavesti in občutka varnosti. Preventivna dejavnost je bila usmerjena v svetovanje in predavanja državljanom, ki so jih vodje policijskih okolišev organizirali za javne ustanove in različne skupine ljudi (starejše, starše, učitelje, šolarje in podobno). Preventivne dejavnosti na področju javnega reda je policijska postaja usmerila v preprečevanje kršitev na javnih prireditvah, zlasti športnih. Veliko pozornosti je bilo namenjene področju vrstniškega nasilja, točenja alkoholnih pijač vinjenim in mladoletnim osebam ter obratovalnega časa, kakor tudi v usmerjanje dela policistov pri obiskovalcih gora in na smučišču Velika planina ter izboljšanju varovanja okolja. Preventivne dejavnosti na področju cestnega prometa so bile predvsem podpora represivnim akcijam oziroma poostrenim nadzorom cestnega prometaDotaknil se je načrtovanih nalog v letu 2015 in med drugim poudaril, da bodo delovali v smeri preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja družinskega nasilja, poostreni bodo nadzori na področju vzdrževanja javnega reda in miru, delež alkoholiziranih ne sme preseči 9 odstotkov, izvedli bodo aktivnosti za povečanje varnosti kolesarjev, peščev, voznikov motornih vozil, učinkovit bo nadzor nad tovornimi vozili in uspešno tudi v nadalje sodelovali z redarsko službo Občine Kamnik.

Sledila so letna poročila javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2014. Direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda je ob tem dejal: »V povzetku poslovanja za leto 2014 so zajeti javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik in se financirajo iz občinskega proračuna. V povzetku poslovanja sta prikazana tudi poročila Javnega zavoda Mestne lekarne in Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, čeprav nimata prihodkov iz naslova proračunskih sredstev Občine Kamnik. Povzetek poslovanja je bil opravljen na podlagi letnih poročil za leto 2014, ki jih morajo posredni proračunski uporabniki na podlagi 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB4) skupaj z obrazložitvami predložiti ustanovitelju najpozneje do 28. februarja tekočega leta

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik so svetnice in svetniki v današnji drugi obravnavi potrdili s 26 glasovi za. Višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa je v obrazložitvi med drugim povedala: »Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 5. seji, dne 4. 3. 2015, obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v prvi obravnavi in ocenil, da je odlok primerno pripravljen. Predlagatelj je pripravil predlog odloka v drugi obravnavi in upošteval pripombe, dane na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik dne, ter podal odgovore, ki so razvidni v gradivu 6. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik. Soustanoviteljica Občina Komenda je na seji Občinskega sveta Občine Komenda dne, 19. marca 2015, obravnavala Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v prvi obravnavi in ga sprejela ter na predlog preimenovanja nima pomislekov oziroma se z njim strinja.« 

Sprejet je bil Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik: »V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, po katerem se občinam med drugim nalaga skrb za varstvo otroka in družine, namenja Občina Kamnik od leta 2009 dalje v obliki enkratne denarne pomoči prispevek ob rojstvu otroka. Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja eden od staršev, ki ima skupaj z novorojenim otrokom stalno bivališče v občini Kamnik. Starši bodo v letu 2015, upoštevajoč veljavni Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 9/15), za novorojenca prejeli denarno pomoč v višini 100 evrov bruto. Tudi v prihodnjih letih bo ta znesek, tako kot doslej, odvisen od razpoložljivih proračunskih sredstev. Prejemniki enkratne denarne pomoči za novorojenca so oproščeni plačila dohodnine po 22. členu Zakona o dohodnini. Cilj spremembe pravilnika je uskladitev s sprejetim proračunom Občine Kamnik za leto 2015 in splošnejša oziroma ustreznejša določba glede vsakoletnega usklajevanja navedenega zneskaje povedala višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« – skrajšani postopek je bil sprejet s 26 glasovi za. Kot je povedal v. d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar, bo Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik v letošnjem letu objavil javni razpis za direktorja Zavoda. Ker mora biti za direktorja imenovana najbolj primerna oseba, želijo krog potencialnih prijaviteljev čim bolj razširiti in s tem zagotoviti primerno konkurenco. Iz tega razloga se spreminja 15. a člen predmetnega odloka, in sicer se do sedaj zahtevanih 5 let izkušenj na vodilnem položaju zniža na 3 leta.

Sledil je sprejem Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, katerega poglavitni namen je uskladitev z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik.«

Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik je predstavil v. d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar: »S sprejetjem predlaganega sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik se le-ta uskladi z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« ter Statutom Zavoda za turizem in šport v Občini KamnikSvetnice in svetniki so omenjeni predlog sklepa sprejeli.

V nadaljevanju je sledila seznanitev s Poročilom o volilni kampanji za lokalne volitve 2014 v občini Kamnik in predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in organizatorjem list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2014, ki ga je svetnicam in svetnikom predstavila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde: »Občinski svet Občine Kamnik je na podlagi 28. člena Zakona o volilni kampanji v letu 1998 sprejel Odlok o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta občine Kamnik (v nadaljevanju odlok), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 69/98 in 66/10. S sprejetim odlokom je podana pravna podlaga za delno povrnitev stroškov volilne kampanje, ki so jih imeli organizatorji oziroma kandidati v zvezi z volitvami župana in članov Občinskega sveta Občine Kamnik. Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana imajo skladno s 3. členom odloka pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,09 evrov za vsak dobljeni glas, če je za kandidata za župana glasovalo najmanj 10 odstotkov volilnih upravičencev, ki so glasovali na volitvah. Organizatorji volilne kampanje, katerim so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Kamnik, so v skladu z 2. členom odloka upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,25 evrov za dobljeni glas.«

Člani Občinskega sveta so nato sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik – skrajšani postopek, katerega namen je vzpostaviti enakomernejšo obremenitev bodočih graditeljev ter znižati višino odmere za novogradnje, s čimer se finančno razbremeni graditelje oziroma zavezance, saj se je ekonomsko stanje v družbi v zadnjih letih poslabšalo. Glede na zakonske možnosti se v odlok umestijo tudi oprostitve plačila komunalnega prispevka, ki jih določa veljavna zakonodaja. »Glede na predlagane oprostitve in zmanjšanje vrednosti komunalnega prispevka za novogradnje ocenjujemo zmanjšanje prihodkov v višini 12 odstotkov, kar znaša 30.000 evrov na letni ravni, saj je število vlog za novogradnje bistveno nižje od vlog za preostale gradnje,« je v obrazložitvi med drugim dejala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde pa je za zaključek današnje seje predstavila še Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014 – hitri postopek: »Realizirani prihodki proračuna so v letu 2014 znašali 21.089.830,07 evrov oziroma 91,9 odstotka načrtovanih. Realizirani odhodki proračuna so v letu 2014 znašali 21.705.933,90 evrov oziroma 76,6 odstotka načrtovanih.« Svetnice in svetniki so Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014 sprejeli s 16 glasovi za


<< Nazaj | Novice