Mali grad

31. seja Občinskega sveta, ogled seje na koTV

15.03.2010

 

Z 31. seje Občinskega sveta

31. sejo Občinskega sveta si lahko ogledate preko spletne televizije koTV

Poleg informacije o načrtovanih ukrepih na področju predšolske vzgoje, s katero je občinska uprava seznanila svetnike na 31. redni občinski seji, so ti obravnavali še predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) B 23 Jata, predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2010, sprejet je bil Pravilnik o sofinanciranju domoljubnih društev v občini, predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2010 ter Predlog sklepa o opustitvi javnega dobra.

V točki volitve in imenovanja je občinski svet podal pozitivno mnenje g. Borisu Jemcu, kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Stranje. Sprejet je bil Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Kamnik v Svet zavoda Mladinskega centra Kotlovnica, kamor so imenovani Brane Golubovič, Matej Slapar in Matjaž Jug.

V točki pobude in vprašanja je občinska uprava pripravila odgovore na vprašanje svetnika Matjaža Juga (SD) o možnostih ureditve območja Utok v starem mestnem jedru, na vprašanje svetnika Vida Kadunca (SLS) glede nadzora pri izvajanju zimske službe ter odgovor na zastavljeno vprašanje na temo pokritega olimpijskega bazena (finančna konstrukcija, možnosti financiranja, kdaj obravnava investicijskega dokumenta), ki ga je zastavil svetnik Brane Golubovič (LDS).

V nadaljevanju so svetniki obravnavali ter tudi sprejeli Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2010. Znanih je tako 13 dobitnikov letošnjih občinskih priznanj (k predlogu KVIAZ- a je bil sprejet še predlog svetniške skupine Nsi za dodatno bronasto priznanje g. Zvonetu Kemperlu za prispevek k razvoju športa v KS Tuhinj). Dodatno je bil sprejet tudi sklep Marjana Semprimožnika (LDS), da občinska uprava skupaj s KVIAZ-om do junija 2010 pripravi Predlog pravilnika o pogojih in merilih za podeljevanje priznanj Občine Kamnik.

Dobitniki letošnjih občinski priznanj so:

Prejemniki letošnjih občinskih priznanj (sklepi z obrazložitvami)

Sledila je informacija o načrtovanih ukrepi na področju predšolskega varstva.

V nadaljevanju je občinska uprava svetnike seznanila s predlogom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 23 Jata v prvi obravnavi.

Izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 23 Jata so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02), ki določa na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) pretežno namensko rabo prostora za proizvodnjo in skladišča.

Ureditveno območje OPPN je namenjeno oblikovanju objektov in ureditev za proizvodno - skladiščne dejavnosti ob Korenovi cesti na Duplici.

Območje je razdeljeno na dve funkcionalni enoti; funkcionalna enota F1 bo namenjena za ureditev objektov za potrebe reje živali, kmetijske proizvodnje in distribucije, funkcionalna enota F2 pa bo namenjena izgradnji logističnega centra s spremljajočimi objekti. Dovoz do obeh funkcionalnih enot je preko dveh priključkov s Korenove ceste, na meji med obema enotama je še intervencijski dovoz.

Pretežni del funkcionalne enote F2 (logistični center s pripadajočimi parkirišči in manipulativnimi površinami) je za cca. 2,7m nižje od nivoja terena. Realizacija celotnega območja je predvidena v dveh etapah. Sprejeti Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 23 Jata je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Logističen center predvideva na začetku zaposlitev za približno 60 oseb, v nadaljevanju pa do 110 oseb, medtem, ko Jata ohranja število delovnih mest (40).

Na celotnem zemljišču je predvidena tudi ureditev prometnih in zelenih površin ter komunalna ureditev. Odlok je bil v prvi obravnavi sprejet z 20 glasovi za in 2 proti.

Občinski svet je ob koncu prešel na obravnavo predloga Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih društev v občini, predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2010 - dopolnitev ter predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra. Prekinjeno sejo bodo nadaljevali v sredo, 24. marca.


<< Nazaj | Novice