Mali grad

3. seja občinskega sveta Občine Kamnik

26.01.2011

 

Opoldne se je v sejni sobi Občine Kamnik pričela 3. seja občinskega sveta, katero sta zaradi odsotnosti župana Marjana Šarca, vodila podžupana, Robert Kokotec in mag. Julijana Bizjak Mlakar. Glavna tema seje je bil Predlog odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2011.

Po potrditvi zapisnika 2. seje občinskega sveta, ki je potekala 22.12.2010, je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Karla Urh predlagala, da se dnevni red razširi s točko »1. Volitve in imenovanja«, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo. Predlog za razširitev je bil sprejet, prav tako nov dnevni red 3. seje, iz katerega je podžupan Robert Kokotec umaknil 6. točko, in sicer seznanitev občinskega sveta z demografsko študijo občine Kamnik. Poudaril je, da bo župan Marjan Šarec do naslednje, torej 4. seje, sklical izredno sejo na temo gradnje šol, predvsem z vidika pridobivanja novih informacij in potrebne dokumentacije na omenjeno temo s strani občinske uprave. S strani svetniške skupine NSi je prišla pobuda, da se Predlog pravilnika o sprejetju otrok v vrtec obravnava dvofazno, kar so svetnice in svetniki tudi potrdili.

Po sprejetju sklepa o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Kamnik – novi član je postal Demitrij Perčič, so svetniške skupine LTS, NSi in SDS predstavile svetniška vprašanja, ki si jih lahko skupaj z odgovori ogledate tukaj.

Predlog pravilnika o sprejetju otrok v vrtec se bo, kot rečeno, obravnaval dvofazno, 1. obravnavo Predloga pravilnika so člani seje sprejeli, predlagatelj pa mora do naslednje seje pripraviti program dela za drugo obravnavo in upoštevati pripombe podane na prvi obravnavi oziroma odgovoriti, zakaj jih ni možno upoštevati.

V nadaljevanju seje sta bila po krajši obravnavi sprejeta Predlog okvirnega programa dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2011- 1. obravnava in Predlog sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta občine Kamnik v letu 2011.

Predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2011 – 1. obravnava je svetnicam in svetnikom s strani občinske uprave predstavila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance, Martina Bajde in poudarila, da je nesmiselno predlog proračuna za leto 2011 primerjati s proračuni preteklih let, predvsem z vidika, da občina na prihodkovni strani razpolaga z 2,5 milijona evrov manj sredstev kot v preteklih obdobjih, na strani odhodkov pa je odlivov več – realnemu stanju primerno bo tudi manj investicij.

Dušan Bombač, direktor podjetja Velika planina d.o.o., je predstavil 600.000 evrov vredno proračunsko postavko, ki bo omogočila nadaljnje delovanje družbe. Poudaril je, da je družba trenutno finančno stabilna, da so uredili kadrovske težave in pridobili vsa potrebna dovoljenja za delovanje Velike planine razen nihalke, v katero poseg je nujen in predstavlja prioritetno nalogo.

Sledila je dolgotrajna razprava delovnih teles, svetniških skupin ter svetnic in svetnikov o posameznih postavkah predloga proračuna, njegovih prednostih in slabostih in o možni bolj racionalni razporeditvi proračunskih sredstev. Na koncu je bila 1. obravnava Predloga odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2011 zavrnjena s 16 glasovi proti in 12 za.

 


<< Nazaj | Novice