Mali grad

10. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

25.11.2015

 

Popoldan je v sejni dvorani potekala 10. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leti 2015 in 2016, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Poslovnik Občinskega sveta Občine Kamnik.

Prisotnih 24 svetnic in svetnikov je najprej potrdilo Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta.

Na zastavljena vprašanja 10. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik je samostojnemu svetniku Antonu Tonetu Smolnikarju (LTS) odgovorila višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Suzana Stražar, svetnici Martini Strmšek (LMŠ – Naprej Kamnik) pa je odgovor podal župan Marjan Šarec.

Svetnice in svetniki so v drugi obravnavi sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole. Kot je dejala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek, se spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta K-9 Šole nanašajo na spremembe tekstualnega dela za namen izvedbe investicij na večnamenskem objektu z družbeno dejavnostjo, ki je v osnovnem UN K-9 Šole označen kot objekt A, v prostorski enoti P1. Gre za minimalne tehnične spremembe prostorskega akta.

Ob Predlogu Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek povedala: »Odhodki občinskega proračuna za leto 2016 so vezani tudi na prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Cilj sklepa je objava vrednosti točke pred 1. januarjem leta 2016. Davčni organ izdaja odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki velja na dan 1. januarja leta, za katero se določi nadomestilo. Točka je enaka lanskoletni in predlanskoletni vrednosti točke.« S 27 glasovi za pa so članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik tudi sprejeli sklep.

V drugi obravnavi so svetnice in svetniki s 27 glasovi za sprejeli Odlok o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave – vlečnice. Svetovalec za razvoj in investicije Bojan Mlakar je ob tem dejal: »Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 9. redni seji, 21. 10. 2015, obravnaval in sprejel predlagana predloga sklepov k Odloku o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave vlečnice (v nadaljevanju: Odlok) in ocenil, da je Odlok primerno pripravljen za drugo obravnavo. Predlagatelj predlaga za drugo branje nespremenjeno besedilo Odloka in predlaga Občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme predlagani predlog sklepa. S tem bo predlagatelju Odloka omogočeno, da bo izvedel še potrebna pravno formalna ravnanja pri izdaji še potrebnih listin tako, kot jih določa Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb in ta Odlok.«  

Sledil je sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik: »Občinska uprava je pri pregledu pravne osnove za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna ugotovila, da je potrebno določbe Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik uskladiti s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Le-ta narekuje, da postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev ter strokovno obravnavo vlog vodi komisija in ne strokovna služba pristojnega organa, kot je zapisano v obstoječem pravilniku. Cilj pravilnika je uskladitev z obstoječo pravno podlago, to je Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije je v obrazložitvi dejala vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Martina Bajde.

V šesti točki pa je sledil sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik, ki narekuje, da postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev ter strokovno obravnavo vlog vodi komisija in ne strokovna služba pristojnega organa, kot je zapisano v obstoječem pravilniku. Cilj pravilnika je torej uskladitev z obstoječo pravno podlago, to je Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kamnik je v drugi obravnavi predstavil predsednik Statutarno-pravne komisije dr. Damjan Hančič: »Občinski svet Občine Kamnik je na 9. seji, 21. oktobra 2015, sprejel predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik v prvi obravnavi in zadolžil predlagatelja, da pri pripravi predloga poslovnika v drugi obravnavi upošteva pripombe, podane na seji oziroma odgovori, zakaj jih ni bilo mogoče upoštevati.« Člani Občinskega sveta Občine Kamnik so k tej točki sprejeli še amandmaje, ki si jih lahko ogledate tukaj, Poslovnik pa sprejeli s 26 glasovi za.

Po skrajšanem postopku je bil s 26 glasovi za sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015, ki ga je predstavila vodja Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Martina Bajde in poudarila: »Predlog se bistveno ne spreminja in znaša 39,8 milijona evra. Na prihodkovni strani bistvenih sprememb ni, povečali smo davke na dediščine in darila. Povečali smo prihodke, v kolikor bo v letošnjem letu prišlo do predaje darila mekinjskega samostana, v približni vrednosti 225.000 evrov. Dejstvo je, da je davek na dediščine in darila izvirni prihodek občinskega proračuna. Tudi v spremembe proračuna 2016 smo vključili prihodke iz naslova darila mekinjskega samostana. Na odhodkovni strani so upoštevane vse prerazporeditve do konca septembra. Povečati je bilo potrebno proračunske postavke na tistih področjih, kjer gre za sofinanciranje zakonskih obveznosti.« Samo financiranje bo tako s sprejemom Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 potekalo nemoteno.

Ravno tako po skrajšanem postopku je sledilo še sprejetje Odloka o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016: »Ne glede na to, da je povprečnina določena, občine še nismo prejele porabe za leto 2016. Ponovno smo preverili in ocenili tako prihodkovni kot odhodkovni strani. Proračun je ocenjen v višini 38 milijonov evrov.« Svetnice in svetniki so ga sprejeli s 26 glasovi za. K točki so bili podani tudi amandmaji, ki si jih lahko ogledate tukaj. Na pobudo svetniške skupine Lista Dušana Papeža je bil k tej točki sprejet dodatni sklep, ki pravi, da Občinski svet Občine Kamnik pooblašča župana Občine Kamnik, da v zvezi s povprečnino zavzame ostro stališče, da je potrebno spoštovati veljavno zakonodajo, ki določa višino povprečnine, saj je bila le-ta doslej kršena prav s strani Vlade Republike Slovenije.

V nadaljevanju je sledil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, ki so ga svetnice in svetniki v prvi obravnavi sprejeli s 15 glasovi za. V obrazložitvi te točke je višja svetovalka za družbene dejavnosti Katja Vegel med drugim dejala: »Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Ur. list RS, št. 34/15), ki je bil na Občinskih svetih Občin Kamnik in Komenda sprejet v aprilu 2015, je sprožil mnoge polemike o ustreznosti poimenovanja po pesniku Francetu Balantiču, a hkrati pripadniku enot, ki so sodelovale z okupatorjem. Občinska sveta Občin Kamnik in Komenda sta ga obravnavala kot pesnika in ne v prej omenjenem kontekstu. Ne glede na to, pa je v delu javnosti poimenovanje sprožilo nestrinjanje oziroma protest proti poimenovanju po pesniku. Nekatere občane moti konkretno ime, nekateri pa so sploh proti kakršnemkoli poimenovanju in bi rajši videli, da se knjižnica imenuje krajevno. Predlog, ki je trenutno v gradivu, je zgolj predlog in ga je možno spremeniti, bodisi na predlog občinske uprave, ali pa z amandmajem na seji v drugi obravnavi.«

Sledila pa je še zadnja točka današnjega dnevnega reda Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2016, ki so ga svetnice in svetniki v drugi obravnavi sprejeli s 26 glasovi za.


<< Nazaj | Novice