Mali grad

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik v znamenju potrditve investicijskih programov kohezijskih projektov

29.09.2015

 

Popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki sprejeli tri novelacije, in sicer Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik, Investicijskega programa: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik; Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik in Investicijskega programa: Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik; Oskrba s pitno vodo v Občini Kamnik.

Prisotnih 26 svetnic in svetnikov je najprej potrdilo Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta.

V prvi točki so člani Občinskega sveta s 25 glasovi sprejeli Novelacijo Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik, katere cilje je, zagotavljati okoljske standarde, reševati problematiko čiščenja odpadne vode v regiji, zagotoviti varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja. Višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Suzana Stražar je ob tem poudarila: »Za nepovratna kohezijska sredstva se borimo že veliko let. Pismo o nameri med občinami soinvestitorkami je bilo podpisano že davnega leta 2007. Na poti k realizaciji projekta smo morali izpeljati številne postopke in premagovati številne prepreke. Zadnja leta smo občinski svet in javnost sproti obveščali o poteku dogodkov, o vedno strožjih zahtevah ministrstev in končno tudi o pomembnih odločitvah vlade. Tako smo leta 2014 na občinskih sejah odločili, da na podlagi Sklepa vlade z dne 10. 6. 2014, s katerim se je Vlada zavezala, da bo poiskala rešitev za realizacijo 11 popolnoma za izvedbo pripravljenih projektov (med katerima sta bila oba kohezijska projekta iz območja Domžale-Kamnik), začnemo z lastnim zalaganjem in s premostitvenimi krediti izvajati projekte. K temu je seveda pripomoglo tudi nujno upoštevanje zakonskih rokov, ki jih narekuje zakonodaja v zvezi z nujno stopnjo terciarnega čiščenja ter v zvezi z obvezo, da se ustrezno uredi odvajanje odpadne vode iz gosteje poseljenih območij poselitve. Pri izvedbi smo se zavedali tudi časovno tehničnih omejitev pri gradnji, saj se nadgradnja izvaja s sočasnim nemotenim delovanjem obstoječe Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik. Izvedba gradenj v okviru tega kohezijskega projekta trenutno teče že na vseh delih projekta. Pristojna ministrstva smo stalno obveščali o napredovanju del in jih spodbujali, naj pohitijo s postopki priprave nove finančne perspektive in nam že končno dodelijo nepovratna sredstva, da nemoteno nadaljujemo z dokončno izvedbo projektov« in še dodala: »Investitorke nadgradnje centralne čistilne naprave so Občine Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Komenda, Mengeš in Trzin. Skupna vrednost investicije je v skladu z odločitvijo o podpori 15.966.065 evrov brez DDV. Pripadajoči delež investicije za Občino Kamnik pa je vreden 4.911.482 evrov brez DDV. V novo pripravljeni Novelaciji smo posodobili finančne podatke in prav tako korigirali terminski plan in ga finančno prilagodili trenutni dinamiki izvedbe. Končni cilj izvedbe ostaja še vedno enak, kot je bil prej.«
Direktorica JP CČN Domžale-Kamnik dr. Marjeta Stražar pa je povedala, da ima nadgradnja CČN Domžale – Kamnik okoljevarstveni pomen, katerega cilj je reševati problematiko čiščenja odpadne vode v regiji (območje 149.000 PE) za 30-letno obdobje, zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja: »Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice, ki bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje, ob enem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja. Predmet projekta je tudi izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na centralno čistilno napravo, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak. Občanke in občani bodo po izvedbi investicije živeli v čistejšem okolju, ki prispeva k večji kakovosti življenja

Sledila je potrditev Novelacije Investicijskega programa: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik; Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik, pred tem pa je višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Suzana Stražar podala obrazložitev: »Sedaj pripravljena novelacija investicijskega vključuje celotno zaključeno investicijo dograditve kanalizacije v Občini Kamnik v okviru večjih aglomeracij in povezave z obstoječo ČN Šmartno v Tuhinju skupaj s sekundarnimi razvodi. V programu smo prikazali, da bodo za izgradnjo sekundarnih kanalov poskušali po postopkih kohezijskega sklada in v skladu s pravili javnega naročanja pridobiti tudi za ta del nepovratna sredstva, saj se potem povsem identično izide velikost določenih nepovratnih sredstev v okviru »Odločitve«, kar je pogoj za pripravo sofinancerske pogodbe. Seveda nam taka priprava investicijske dokumentacije še ne zagotavlja, da bomo za izgradnjo sekundarnih kanalov res lahko pridobili nepovratna sredstva, vendar pa nam daje prvo podlago. Za slednje bo potrebno izpeljati še vsa potrebna pogajanja s pristojnimi resorji in ugotoviti, če je taka izvedba v skladu z novimi pravili Operativnega programa. Cilj potrditve Investicijskega programa za nadgradnjo kanalizacije v Občini Kamnik je predvsem zagotavljati okoljske standarde, reševati problematiko odvajanja odpadne vode v regiji in zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okoljaSledila je predstavitev Investicijskega programa: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik; Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik: »Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskih delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev. Strateški in operativni cilji za območje Občine Kamnik so izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij v predmetnih občinah, priključitev novih 3.077 PE iz gospodinjstev na kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo po izvedeni investiciji in izgradnja kanalizacije v skupni dolžini 39.822 metrov.«

V zadnji, tretji točki današnje izredne seje, pa so svetnice in svetniki s 26 glasovi potrdili še Novelacijo Investicijskega programa: Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik; Oskrba s pitno vodo v Občini Kamnik, katere cilji so, zagotavljati okoljske standarde, zagotoviti mikrobiološko ustreznost pitne vode za vse prebivalce, zmanjšati motenje v oskrbi s pitno vodo, zagotavljati stalni biološki minimum, zamenjati cevovodov z ustreznejšimi profili in ustreznejše spremljati delovanja celotnega sistema. Kot je dejala višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Suzana Stražar, je investicijski program s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev: »Z izvedbo skupine projektov bodo doseženi cilji, ki so skladni s cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer izgradnja 18.466 metrov vodotesnih cevovodov ustreznih profilov, priključitev dodatnih 44 prebivalcev na javni sistem oskrbe s pitno vodo, zagotovitev zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo in zaščita vodnih virov za prebivalce Občine Kamnik, zagotovitev ustreznih količin pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub, zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo in izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer. Z izvedbo bodo doseženi tudi sekundarni cilji, in sicer mikrobiološka ustreznost pitne vode – ustrezni vzorci, zagotavljanje stalnega biološkega minimuma, zmanjšanje motenj v oskrbi zaradi interventnih popravil okvar na vodovodnem omrežju, zamenjave cevovodov z ustreznejšimi profili in ustreznejše spremljanje delovanja celotnih sistemov (spremljanje, pretoki, tlaki).«


<< Nazaj | Novice