Mali grad

T e D n i (K) Občine

01.06.2015

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

1. Vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Na odseku 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125, ki poteka od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo je vodovod v celoti položen. Asfaltiranje je predvideno v tem tednu. V preteklem tednu je izvajalec pripravljal podlago za asfaltiranje.

Odsek 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Šmarca - Volčji Potok (II. faza)

Na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, je vodovod v celoti položen. Manjka še izvedba asfaltiranja na delu Pibernikove ceste, ki je predvideno v tem tednu. V preteklem tednu je izvajalec pripravljal podlago za asfaltiranje.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) - Tunjiška Mlaka

Izvajalec je iz Košiš proti Tunjiški Mlaki nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Asfaltiranje je predvideno v tem tednu.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 16. uro. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika in preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek Tunjice

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM3, ki potekajo od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi svete Ane. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste proti cerkvi svete Ane (od transformatorske postaje do »Pikovca«) od 7. do 16. ure od ponedeljka do sobote. Po preteku popolne zapore se cesta vzpostavi v prevozno stanje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v mesecu juniju. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Poleg tega se bo levo za zgornjim mostom nahajalo črpališče, katerega bomo izvedli pred finim asfaltom. Tako je v juniju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

Izvajalec je končal z izvedbo še preostalega dela kanala G14 v Bistričici.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalizaciji v Spodnjih Stranjah. Na že končanem kanalu G5 (»Borovlje«) je izvajalec začel z asfaltiranjem, ki bo končano v tem tednu.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela bo izvedeno kasneje, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. Na delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta.

V preteklem tednu je izvajalec izvedel zagatni steni za izvedbo dveh črpališč v Zagorici nad Kamnikom pri mostu in pri transformatorski postaji.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Kanalizacija je položena. Jašek za kanalizacijsko črpališče pri mostu pri Calcitu je vgrajen. Pretekli vikend je izvajalec izvedel tlačni vod mimo uvoza pri Calcitu, katerega je med tednom asfaltiral na grobo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

2. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode.

Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je bilo pripravljenih nekaj pogodbo o priznanju lastninske pravice na zemljiščih v zasebni lasti, po katerih v naravi potekajo ceste. Dejstvo je, da se vse več lastnikov tovrstnih zemljišč odloča, da le-ta brezplačno prepusti v last Občine Kamnik. Razlogi so različni. Nekateri lastniki ne želijo plačevati davkov za zemljišče, ki je dejansko v javni rabi, drugi pa se za prepustitev v last odločijo zato, ker v takšnem primeru Občina na svoje stroške poskrbi za geodetsko odmero zemljišča, ki v naravi predstavlja cesto.

Naj ob tem še enkrat spomnimo vse lastnike, po katerih lastnini potekajo tudi kategorizirane občinske ceste, v kolikor se lastnik odloči, da bo zemljišče, ki v naravi predstavlja cesto, brezplačno prepustil v last Občine, le-ta poskrbi za morebitno geodetsko odmero takšnega zemljišča, pripravi pogodbo in tudi nosi vse stroške prenosa lastništva v last Občine.

Če ste torej tudi vi zainteresirani za prenos zemljišča v last Občine in ste to pripravljeni storiti brezplačno, se oglasite na Občini Kamnik, Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve in pogodba bo pripravljena v najkrajšem času.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, stojnične prodaje), so bile aktivnosti usmerjene v pripravo rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2015, pripravljeno je bilo več dokumentacije in pojasnil za potrebe izvajanja notranje revizije.

Skladno z izvedeno reorganizacijo občinske uprave, ki velja od 1. 6. 2015 dalje, so bili pripravljeni tudi novi interni pravilniki o izvrševanju proračuna ter računovodstvu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju sakralnih objektov, je Občina podpisala pogodbo z Župnijo Šmarca Duplica, in sicer se bodo v tem letu kupile nove elektronske orgle v župnijski cerkvi sv. Mavricija v Šmarci. Strošek celotne investicije je 15.450,01 evrov, Občina bo zagotovila 7.000 evrov.

Prav tako je Občina podpisala pogodbo z Župnijskim uradom Zgornji Tuhinj za nadaljevanje obnove orgel v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete. Strošek celotne investicije je 64.070 evrov, Občina bo zagotovila 7.000 evrov.

Pretekli torek so si podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, nekdanja podžupanja Občine Domžale Andreja Pogačnik Jarc in predsednica Medobčinskega društva Sožitje Mengeš dr. Tatjana Novak ogledale Dnevni center Štacjon. Potniki so se obiska zelo razveselili, srečanju pa sta se pridružila tudi direktorica Centra za socialno delo Kamnik mag. Elizabeta Pristav Bobnar in direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda. Glede na to, da je problematika težav v duševnem zdravju v porastu, si bodo tudi v sosednji občini prizadevali k ustanovitvi podobne institucije, kot jo imamo v Kamniku in kot je dejala direktorica mag. Elizabeta Pristav Bobnar, je Štacjon svoje delovanje več kot upravičil, saj so zastavljeni cilji ne le doseženi, ampak že preseženi. Ob tem se je še enkrat zahvalila Občini Kamnik za vso podporo pri vzpostavitvi in delovanju dnevnega centra Štacjon.

V sredo, 3. junija 2015, se bo od 9. ure dalje pred Mercator centrom na Kovinarski cesti odvijal vseslovenski projekt Žogarija, ki je namenjen prvi in drugi triadi osnovnošolskih otrok, sodelovale pa bodo vse kamniške osnovne šole. Osnovni namen prireditve je druženje in zabava otrok, osnovno načelo pa je »fair play sodelujem in ne tekmujem«.

Zaključen je postopek izbire najugodnejšega ponudnika na javnem razpisu za sanacijska dela v enoti Pestrna, in sicer je bil izbran najugodnejši ponudnik Ural d.o.o., Ljubljanska c. 33/a, Kamnik, ki bo dela izvedel za slabih 130.000 evrov. Dela se bodo izvajala v poletnem času.

Pretekli teden sta bili na območju postavitve obeležja in grobišč v Kamniški Bistrici izvedeni dve koordinaciji, na podlagi katerih so bili dogovorjeni vsi postopki za izvedbo in njihovo označitev. Poleg projektanta so se koordinacije udeležili tudi predstavniki Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda, izvajalec in ostali.  

V ponedeljek, 8. junija 2015, bo župan Marjan Šarec ob 17. uri na gradu Zaprice podelil priznanja najboljšim učencem v šolskem letu 2014/2015.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se na Oddelku za urejanje prostora intenzivno ukvarjali s postopkom priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta ter imeli usklajevalni sestanek s pripravljavcem družbo Locus d.o.o. iz Domžal. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Na Oddelek za urejanje prostora je bilo naslovljenih tudi več vprašanj v zvezi z nelegalnimi gradnjami, ki jih imenujemo tudi »črna gradnja«.

»Črna gradnja« je gradnja objekta brez ustreznega dovoljenja ali poseg na obstoječem objektu, za katerega je po zakonu potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) delimo črno gradnjo na:

Nelegalna gradnja je gradnja, ki se je izvedla brez veljavnega gradbenega dovoljenja. Za nelegalno gradnjo se šteje tudi neodstranitev objekta v predpisanem roku, za katerega je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja.

Neskladna gradnja je gradnja v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, oziroma se le-ta uporablja v nasprotju z namembnostjo, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Nevarna gradnja je gradnja, ki ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi ter sosednje objekte oziroma njegovo okolico

Legalizacija nelegalne gradnje je možna le, če je objekt zgrajen v skladu s predpisi prostorskih aktov in so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo »črnih gradenj« je podoben postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za novo gradnjo. Za legalizacijo je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), pridobiti vsa potrebna soglasja in na pristojni Upravni enoti podati vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je potrebno plačati komunalni prispevek in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga po uradni dolžnosti odmeri upravni organ, na podlagi vladne Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku postopek z 59-letnim voznikom osebnega avtomobila iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 59-letnik vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega so policisti 59-letniku začasno zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino osebnega avtomobila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v Kamniku iz parkirnega prostora v nočnem času odtujil neregistriran osebni avtomobil znamke BMW, tip X6, bele barve. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 32.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v večernem času vlomil v okolici Kamnika vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil denar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo in stanovanje v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v večernem času vlomil v okolici Kamnika vlomil v stanovanjsko hišo in v stanovanje ter iz notranjosti odtujil denar, predmete iz rumene kovine in dokumente. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 26-letnico iz okolice Kamnika. Pri postopku je bila 26-letnici zasežena neznana zeleno-rjava snov, rastlinskega izvora za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Policisti so navedeno zaseženo snov poslali na analizo in bodo po prejetem poročilu kršiteljici izdali odločbo v hitrem postopku.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli postopek z 51-letnico iz Kamnika. Pri postopku ji je bil zaradi suma, da je vozila pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.64 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 51-letnici začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjeno podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

V zadnjem času smo policisti Policijske postaje Kamnik obravnavali nekaj vlomov v stanovanjske hiše in stanovanja predvsem v okolici Kamnika. Zaradi navedenega podajamo nekaj napotkov in nasvetov. Meseci junij,  julij in avgust so običajno meseci odhoda na zaslužen dopust, potovanja, srečanja in podobno. Policisti Policijske postaje Kamnik želimo, da bi ta čas preživeli mirno, varno.

Občutek varnosti je subjektivne narave in ga vsak posameznik doživlja na podlagi lastnih izkušenj. Prav vsak posameznik pa lahko tudi največ stori za lastno varnost, in sicer z oblikami samozaščitnega ravnanja s katerim zmanjša možnost, da postane žrtev kaznivega dejanja.

Preden se zapusti objekt (hiša, stanovanje, poslovni prostor in podobno) je potrebno preveriti, ali so okna zaprta, vrata zaklenjena, da v bližini ni orodij s katerim bi si lahko nekdo pomagal pri nasilnem vstopu. Glede na primere s katerimi se policisti srečujemo je še najučinkovitejše, da osebe, ki se jim zaupa (sosedi, prijatelji...) vedo, kdaj lastnika ni doma.

Nepremičnine naj nikoli ne dajejo videz, da so lastniki odsotni. Lastniki naj se dogovorijo z osebo, ki ji zaupajo, da občasno:

Pred odhodom je priporočljiva namestitev časovnega stikala, v katerega se vklopi luči, audio naprave, ki se bodo ob naključnih časovnih intervalih vklopile in izklopile.


<< Nazaj | Novice