Mali grad

Zaščita in reševanje

Organizacija sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Kamnik

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v občini Kamnik organiziran v skladu s predpisi. Vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temeljijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred škodljivimi vplivi naravnih in drugih nesreč ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi.

Občinski štab Civilne zaščite občine Kamnik
Matjaž Srša, poveljnik

Brigita Vavpetič, namestnica poveljnika  

Telefon: 01 831 81 94
Elektronska pošta: civilna.zascita@kamnik.si

Naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah obsegajo zlasti:

Javne službe za zaščite, reševanja in pomoči so:

Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so kot službe državnega pomena organizirane naslednje zaščitno – reševalne službe:

Lokalno javno gasilsko službo izvaja v občini Kamnik 13 operativnih gasilskih enot v okviru Prostovoljnih gasilskih društev. Prostovoljna gasilska društva naloge gašenja ter naloge ob drugih naravnih nesrečah izvajajo na svojem operativnem območju. V primeru večjih intervencij gasilske enote izvajajo naloge tudi na drugih območjih.

Skupaj je v občini Kamnik v 13 prostovoljnih gasilskih društvih organizirano več kot 700 operativnih gasilcev. Organiziranost in delovanje podrobneje ureja zakon o gasilstvu.

Operativna gasilska enota

Ime gasilske enote

Območje operativnega pokrivanja krajevne skupnosti

Prostovoljno gasilsko društvo

Šmarca

Šmarca

Prostovoljno gasilsko društvo

Tunjice

Tunjice

Prostovoljno gasilsko društvo

Gozd

Črna

Prostovoljno gasilsko društvo

Sela pri Kamniku

Sela pri Kamniku

Prostovoljno gasilsko društvo

Šmartno v Tuhinju

Šmartno v Tuhinju in Pšajnovica

Prostovoljno gasilsko društvo

Zg. Tuhinj

Tuhinj

Prostovoljno gasilsko društvo

Špitalič

Špitalič

Prostovoljno gasilsko društvo

Motnik

Motnik

Prostovoljno gasilsko društvo

Duplica

Duplica in Volčji Potok

Prostovoljno gasilsko društvo

Nevlje

Nevlje

Prostovoljno gasilsko društvo

Srednja vas

Srednja vas

Prostovoljno gasilsko društvo

Kamniška Bistrica

Godič in Kamniška Bistrica

Prostovoljno gasilsko društvo

Kamnik

Občina Kamnik (osnovno območje Kamnik-center, Perovo, Novi trg, Mekinje, Zaprice, Podgorje, Vranja peč)

Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik izvaja naloge tudi kot Gasilska enota širšega pomena na območju občin Kamnik, Komenda in Mengeš ter izven meja teh občin, če je na intervencijo aktivirano. Na podlagi pogodbe z Ministrstvom za obrambo RS opravlja naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena.