Mali grad

Gospodarstvo

Predstavitev ukrepov občine Kamnik za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Kljub temu, da je neposredno financiranje gospodarstva v pristojnosti države, ker zakonodajalec na lokalne skupnosti ni prenesel nobenih nalog za spodbujanje in sofinanciranje gospodarskih dejavnosti, Občina Kamnik del proračunskih sredstev namenja tudi za financiranje gospodarskih dejavnosti.

Občina Kamnik ima sprejet Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik (Ur. list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12 in 48/14). Vsebino pravilnika si lahko ogledate na našem spletnem naslovu (pod zaporedno številko 16).

Pravilnik določa pogoje, namen in postopek za dodeljevanje sredstev. Občina Kamnik sredstva za vse ukrepe, razen za ukrep pospeševanje svetovanja podjetnikom, razdeljuje na podlagi javnih razpisov. Občina Kamnik trenutno ne izvaja razpisa za ukrep »subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov.«

V spomladanskem času (april) je objavljen razpis za naslednje ukrepe:

V jesenskem času (september) je objavljen razpis za naslednje ukrepe:

1. Ukrep – pospeševanje zaposlovanja

Pomoč za pospeševanje zaposlovanja se dodeli za:

Pomoč se dodeli za zaposlitev osebe, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve ter izpolnjuje naslednje pogoje:

Novo odprta delovna mesta in samozaposlitve morajo obstajati vsaj eno leto po prejeti pomoči za ta namen.

2. Ukrep - pospeševanje svetovanja podjetnikom

Pomoč se dodeli za opravljene storitve svetovanja in izobraževanja, ki so izvedene s strani zunanjih izvajalcev, ter niso povezane z običajnimi tekočimi stroški podjetja. Pomoč z naslova svetovalne storitve se lahko dodeli do 100 odstotkov upravičenih stroškov ene ure svetovanja na mesec.

V sodelovanju z Območno obrtno – podjetniško zbornico Kamnik Občina Kamnik izdaja napotnice za naslednje svetovalce:

Občina Kamnik ima z njimi sklenjene pogodbe o izvajanju svetovalnih storitev in za uro svetovalne storitve plača 22,91 evrov.

3. Ukrep – pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah

Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki se udeleži sejma ali razstave. Podjetju, ki se sejma ali razstave udeleži prvič, se lahko pomoč dodeli v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Za vse nadaljnje udeležbe na sejmih in razstavah se podjetju lahko pomoč dodeli v višini do 30 odstotkov upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.

Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 2.500 € na posamično vlogo.

4. Ukrep – sofinanciranje zaščite patentov in licenc

Pomoč za sofinanciranje zaščite patentov in licenc se nameni za povračilo stroškov zaščite patentov, licenc, izumov, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk in se lahko dodeli v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov.

5. Ukrep – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru

Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki ima v najemu poslovne prostore, ki se nahajajo znotraj širšega območja starega mestnega jedra v skladu z veljavnim Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik.

Do pomoči niso upravičena podjetja, ki imajo v najemu poslovne prostore za opravljanje gostinske dejavnosti. Predmet sofinanciranja je subvencija najemnine v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa. Pomoč se lahko dodeli v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški najemnine za poslovni prostor.

Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 2.500 € na posamično vlogo za subvencijo najemnine na leto.

Dodatne informacije: Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance (Katarina Ščetinin, telefon: 01 831 81 27 ali po elektronski pošti: katarina.scetinin@kamnik.si).

6. Ukrep – spodbujanje promocije namestitvenih kapacitet

Ukrep je namenjen podjetjem, ki imajo v lasti namestitvene kapacitete. Predstavlja odgovor na zahtevne razmere za turistični sektor v času boja s koronavirusom, hkrati pa sledi viziji turističnega razvoja občine Kamnik. Upravičeni stroški so stroški, ki so vezani na promocijo v tiskanih in digitalnih medijih (zakup medijskega prostora in oblikovanje objav, vezanih na zakup medijskega prostora).

Za omenjen ukrep je namenjenih 30.000 evrov, višina dodeljenih sredstev pa ne sme biti višja od 50 odstotkov upravičenih sredstev.

KIKštarter - coworking podjetniški center Kamnik

KIK Štarter deluje v prostorih nekdanje Smodnišnice, v neposredni bližini Mladinskega centra Kotlovnica.

Poleg uporabe delovnega prostora in opreme, kar je običajno za podobne coworking prostore, ponuja KIK Štarter tudi redna izobraževanja in predstavitve dobrih praks ter stimulativno okolje, vpeto med industrijsko dediščino in kulturnim središčem Kamnika.

KIKŠtarter omogoča dnevno, večdnevno ali mesečno souporabo delovnih prostorov ali pisarne.

Uporaba prostora

(v času odpiralnega časa)

Stanovalec

Lastna pisarna (dve osebi)

10 evrov / leto

25 evrov / na mesec

70 evrov / mesec

KIKŠtarter na 680 m2 ponuja naslednje prostore:

KIKŠtarter omogoča dnevno, večdnevno ali mesečno souporabo delovnih prostorov ali pisarne.

Spletni naslov: https://kikstarter.si/
Elektronski naslov: kik-starter@kotlovnica.si

Ljubljanska urbana regija (LUR)

Občina Kamnik spada v Ljubljansko urbano regijo, ki je osrednjeslovenska statistična regija in ena od dvanajstih slovenskih regij. Nosilec regionalnega razvojnega načrta in izvajanja projektov je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Njena naloga je povezati 26 občin regije v enotno celoto, ki bo temeljila na spoštovanju posamezne enote in prepletanju medsebojnih poslovnih in osebnih odnosov.

Razvojno Partnerstvo Središča Slovenije

Razvojno Partnerstvo Središča Slovenije je interesno povezovanje občin na delu območja Srca Slovenije, v katerem se formalno povezuje 10 občin (Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi). Strokovno podporo za uresničevanje projektov, sprejetih z letnimi programi dela, partnerstvu vključenih občin zagotavlja Razvojni center Srca Slovenije. Kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo središča Slovenije, ki deluje od leta 2006, prepoznava znamko Srce Slovenije, ki geografsko združuje območje v obliki srca z geometričnim središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko.

Lokalna akcijska skupina »Srce Slovenije«

Lokalna akcijska skupina “Srce Slovenije” za območje občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji je bila ustanovljena novembra 2007 s konzorcijsko pogodbo. K podpisu ustanovne konzorcijske pogodbe je pristopilo 29 partnerjev, od teh 5 predstavnikov občin, 8 predstavnikov drugih javnih institucij, 7 predstavnikov društev in 9 predstavnikov zasebnega sektorja. Trenutno članstvo šteje 30 partnerjev. LAS »Srce Slovenije« je pod vodstvom Razvojnega centra Srca Slovenije pripravila in sprejela svojo razvojno strategijo za obdobje 2007-2015. Več o delovanju LAS »Srce Slovenije« ter o izvedenih projektih se nahaja na spletnem naslovu: http://www.razvoj.si/las/.

Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije, Poslovna enota Kamnik

Koristne povezave

Banke