Mali grad

Začetek izvajanja kohezijskih projektov v občini Kamnik

Občina Kamnik je v sklopu obveznih gospodarskih javnih služb dolžna zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih vod in oskrbo občanov s kvalitetno pitno vodo. V letu 2013 je zato pridobila gradbena dovoljenja in izbrala izvajalce gradnje na javnih razpisih za gradnjo komunalne infrastrukture, v sklopu medobčinskih projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, ki vključuje tudi nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik (v nadaljevanju CČN), ter Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik.

Izbrani izvajalci gradnje

Gorenjska gradbena družba d. d. in SGP Graditelj d. d., s podizvajalcem Komunalnim podjetjem Kamnik, d. d:

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., s podizvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo, d. d.:

SGP Pomgrad d. d. in GH Holding d. d.:

Financiranje in čakanje na nepovratna kohezijska in državna sredstva

Občina Kamnik je za omenjena medobčinska projekta, skupaj s sodelujočimi Občinami pravočasno oddala vlogi za dodelitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske Unije, in sicer v finančni perspektivi 2007–2013. Obe vlogi sta že bili potrjeni s strani posredniškega telesa, to je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, in sta bili posredovani na Ministrstvo za gospodarstvo in razvoj v dokončno potrditev in izdajo odločbe za pridobitev nepovratnih sredstev. 

Za vse aktivnosti (gradnjo, nadzore, obveščanje javnosti) so bili že v preteklem poletju pravnomočno izbrani izvajalci. V tem obdobju so izvajalci že nekajkrat podaljševali bančne garancije za resnost ponudb, s čimer zaradi stroškov in nejasne situacije ne morejo več nadaljevati. Vsebino tako propadlih razpisov, s katerimi so bili precejšnji stroški, bi bilo nato treba ponovno razpisati, kar bi pomenilo najmanj 6 do 12 mesecev zaostanka za vsak razpis in seveda pripadajoče stroške za izvedbo novih razpisov.

Občina Kamnik odločbe o dodelitvi nepovratnih evropskih in državnih sredstev zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev iz EU proračuna še ni prejela. Vsa sredstva so namreč rezervirana s projekti med katerimi mnogi ne bodo uspeli pravočasno porabiti rezerviranih sredstev, zato se predvideva ostanek teh nepovratnih evropskih sredstev v EU proračunu, ki pa bi ga lahko izkoristili projekti, ki bodo imeli do takrat v celoti ali fazno (v zaključeni funkcionalni enoti) že izvedene in zaključene projekte. Z začetkom koledarskega leta 2014 pa se je začela tudi nova finančna perspektiva 2014–2020. Tako se v letih 2014 in 2015 obe finančni perspektivi pokrivata in je možno koristiti obe perspektivi – bodisi projekte razdeliti fazno med obe ali pridobiti odločbo za samo eno finančno perspektivo. Stroški nastali po 1. 1. 2014 so tako upravičeni v obeh finančnih perspektivah. Hkrati pa je pomembno tudi, da so za kohezijske projekte upravičeni tudi stroški, ki nastanejo znotraj obdobja finančne perspektive in ni nujno, da so nastali šele po izdaji odločbe za pridobitev nepovratnih sredstev, ampak lahko nastanejo že pred njo.

Oba projekta, Odvajanje in čiščenje odpadne vode z območja Domžale - Kamnik in Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, sta tako zajeta tudi v novem operativnem programu in vse kaže na to, da bosta vsebinsko zadostila robnim pogojem novega programa. Uvrščena sta na indikativni seznam OP-ROPI (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture) Ministrstva za kmetijstvo in okolje, kot »ready to go« projekta (projekta, pripravljena za izvedbo), ki bosta imela absolutno prednost pri podeljevanju odločb.

Tabela: indikativni seznam projektov MKO – OP ROPI

»Ready to go« projekti, ki se bodo s strani Občin začeli graditi z začasnim lastnim financiranjem, bodo prednostno obravnavani pri podeljevanju odločb za OP ROPI 2014 - 2020, saj kažejo zaupanje Občin v lastne projekte. Zato se je Občinski svet Občine Kamnik odločil, da z gradnjo začne, ne glede na to, da odločbe za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev Občina še ni prejela. Glede financiranja gradnje CČN so enake odločitve sprejeli tudi Občinski sveti ostalih Občin partneric.

V skladu z okoljsko  zakonodajo morajo biti določena območja v občini Kamnik komunalno urejena najkasneje do konca leta 2015, v nasprotnem primeru bo potrebno plačevati kazni v evropski proračun. Prav tako je nujno, da se v tem obdobju dogradi biološka stopnja na CČN, sicer ta ne bo imela več okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga potrebuje za obratovanje.

Predvidoma v mesecu juniju se bodo začele izvajati gradnje v okviru projekta, z začasnim celotnim zalaganjem investicije. V ta namen so Občine najele kredite. Z vsemi aktivnostmi za pridobitev nepovratnih sredstev Občina Kamnik še naprej nadaljuje in pričakuje izdajo odločbe za dodelitev nepovratnih sredstev iz stare, oziroma nove finančne perspektive ali pa fazno iz obeh. O napredku glede tega boste sproti obveščeni. Po vsej verjetnosti se lahko spremembe na tem področju pričakuje po državnozborskih volitvah.

Začetek gradnje obeh projektov 

Zaradi zapletov pri financiranju projektov se gradnja načrtuje v več fazah, in sicer glede na nujnost izpolnjevanja zahtev o komunalni opremljenosti določenih območij. S tem se želi Občina izogniti plačevanju kazni v evropski proračun. V prvem sklopu bomo začeli z gradnjo na območjih, ki jih je potrebno komunalno urediti do konca leta 2015, po pridobitvi odločbe pa še z gradnjo na ostalih območjih.

Gradnja kanalizacije v naseljih Tunjice, Tunjiška Mlaka, Košiše (sklop A): začetek gradnje se predvideva v juniju 2014. Gradnja je razdeljena v tri faze (glej spodnjo sliko), in sicer se v prvi fazi predvideva izgradnja kanalizacije od Kamnika (Levstikova ulica) do črpališča Č1 (do gostilne Za Tunco). Sočasno z gradnjo kanalizacije se bo uredila tudi lokalna cesta LC 160031, kar vključuje tudi izgradnjo enostranskega pločnika, ureditev javne razsvetljave, na določenem odseku pa tudi obnovo obstoječega vodovoda. Druga faza (rumeno) se bo predvidoma začela izvajati proti koncu leta 2014 ali v začetku leta 2015, oziroma po dokončanju prve faze. Zakasnitev gradnje oziroma gradnja v dveh fazah se izvede zaradi ureditve obvozov. Tretja faza (črno) se bo izvedla po pridobitvi odločbe o sofinanciranju projekta s strani evropskega kohezijskega sklada in države.

Gradnja kanalizacije v naseljih Spodnje Stranje, Zgornje Stranje, Kregarjevo, Zagorica nad Kamnikom, Županje Njive (sklop B): začetek gradnje se predvideva v juniju 2014. Gradnja je razdeljena v dve fazi (glej spodnjo sliko). V prvi fazi se predvideva izgradnja celotnega sklopa, z izjemo Roščevega trga in Županjih Njiv (rumeno), kjer se začetek gradnje premakne proti koncu leta 2014 ali v začetku leta 2015, oziroma po dokončanju prve faze. Zakasnitev gradnje oziroma gradnja v dveh fazah se izvede zaradi ureditve obvozov.

Gradnja vodovoda v naseljih Šmarca, Volčji Potok, Perovo, Tkalska pot (sklop D): začetek gradnje se predvideva v juniju 2014. Gradnja je razdeljena v dve fazi (glej spodnjo sliko). V prvi fazi se predvideva izgradnja dela vodovoda od krožišča pri Qlandiji do Arboretuma Volčji Potok ter naprej po cesti proti golf igrišču (modro). Ostali odseki (črno), Perovo, Tkalska pot, povezava Volčji Potok – Šmarca, se bodo izvedli po pridobitvi odločbe o sofinanciranju projekta s strani evropskega kohezijskega sklada in države.

Gradnja kanalizacije in vodovoda od Vrhpolj pri Kamniku do Šmartnega v Tuhinju (sklop C): začetek gradnje vodovoda in kanalizacije se premakne v čas po pridobitvi odločbe o sofinanciranju projekta s strani evropskega kohezijskega sklada in države.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik: začetek gradnje se predvideva v juniju 2014. Investicija vključuje nadgradnjo CČN na 149.000 PE (populacijskih enot), z gradnjo vstopnega objekta, z objektom za sprejem grezničnih gošč in gradnjo bioloških stopenj za terciarno stopnjo čiščenja. Investicija bo predvidoma zaključena marca 2017.

Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik z označenima območjema gradnje (rumeno)

Okviren časovni potek gradnje v občini Kamnik

Sklop A

Sklop B

Sklop C

Sklop D