Mali grad

Kohezijski projekti vodovoda

Izgradnja vodovoda Vrhpolje – Šmartno

Opis projekta

Investitor: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
Projektivno podjetje: Hidroinženiring d. o. o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana

Naselja na območju Tuhinjske doline se oskrbujejo z vodo iz manjših zajetij z izdatnostjo do 5 l/s in so pomembna zgolj za lokalno oskrbo z vodo. Vodovodni sistemi so v upravljanju lokalnih vodovodnih odborov. Obstoječe omrežje sicer prevaja potrebne količine za oskrbo z vodo,  vendar pa požarna varnost na večini območij ni ustrezno urejena. Zaradi občasno neustrezne kvalitete vode iz teh zajetij in pomanjkanja vode v sušnem obdobju, je predvidena navezava omenjenega območja na centralni vodovodni sistem z ohranitvijo pomembnejših vodnih virov. Obstoječi vodovodni sistemi se bodo lahko po izgradnji primarnega vodovodnega omrežja po Tuhinjski dolini priključili na centralni vodovodni sistem z uporabo obstoječih oz. predvidenih objektov.

V sklopu izgradnje se, poleg položitev cevi, premera 150 mm in 100 mm, načrtuje tudi gradnja oziroma obnova naslednjih objektov:

Dolžina predvidenega vodovoda je 10,55 km, pri tem je potrebno poudariti, da poteka trasa načrtovanega vodovoda, večinoma po enaki trasi kot predvidena kanalizacija od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju, ki je del drugega kohezijskega projekta.

Stanje projekta

Trasa vodovoda je usklajena in dokončno določena. Gradbeno dovoljenje je trenutno v pridobivanju.

Shematski prikaz načrtovane trase

Izgradnja vodovodnega omrežja na južnem delu vodovodnega sistema Kamnik

Opis projekta

Investitor: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
Projektivno podjetje: Hidroinženiring d. o. o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana

Glede na trenutno stanje predstavlja kritičen del  odsek vodovoda od Duplice proti Volčjemu Potoku. Tu so na celotnem območju položene cevi premera 80 mm, kar glede na dejavnosti na tem območju, komaj zagotavlja pretok zadostnih količin vode za normalno porabo, požarna varnost pa je le delno zagotovljena.

Na vodovodnem omrežju so zato predvideni naslednji ukrepi:

Stanje projekta

Trasa vodovoda je usklajena in dokončno določena. Gradbeno dovoljenje je trenutno v pridobivanju.

Shematski prikaz načrtovane trase