Mali grad

Kohezijski projekti kanalizacije

Izgradnja kanalizacije v Stranjah

Opis projekta

Investitor: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Projektivno podjetje: Projekt GT, d. o. o., Leskovškova cesta 6, 1000 Ljubljana

V naseljih Spodnje Stranje, Zgornje Stranje, Stolnik, Godič, Bistričica, Županje Njive, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom in Kregarjevo ni ustrezno urejeno odvajanje odpadnih komunalnih voda, zato se, v sklopu kohezijskih projektov, načrtuje izgradnja kanalizacijskega omrežja, z navezavo na že obstoječa zbiralnika, ki večinoma potekata po regionalni cesti Kamnik – Stahovica in sta del kanalizacijskega sistema mesta Kamnik.

Kanalizacijski sistem je v celoti predviden v ločenem sistemu oziroma za odvod izključno komunalnih odpadnih voda.

Večina kanalizacijskega sistema je načrtovana tako, da odpadne vode odtekajo gravitacijsko, tam, kjer pa to, predvsem zaradi razgibanosti terena, ni možno, se v sistem vgradijo ustrezna kanalizacijska črpališča. Na tem območju je predvidenih pet kanalizacijskih črpališč.

Zaradi onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami je nujno potrebno na tem območju ukiniti greznice ter čim prej odvesti odpadne vode na čiščenje na CČN Domžale-Kamnik.

Podrobna pozicija kanalov in črpališč je razvidna v shematskem prikazu načrtovane trase.

Stanje projekta

Trasa kanalizacije je usklajena in dokončno določena. Gradbeno dovoljenje je trenutno v pridobivanju.

Shematski prikaz načrtovane trase

Izgradnja kanalizacije v Tunjicah

Opis projekta

Investitor: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Projektivno podjetje: Projekt GT, d. o. o., Leskovškova cesta 6, 1000 Ljubljana

V naseljih Tunjice, Tunjiška mlaka in Hribec ni ustrezno urejeno odvajanje odpadnih komunalnih voda, zato se, v sklopu kohezijskih projektov, načrtuje izgradnja kanalizacijskega omrežja, z navezavo na kanalizacijski sistem mesta Kamnik.

Kanalizacijski sistem je v celoti predviden v ločenem sistemu oziroma za odvod izključno komunalnih odpadnih voda.

Večina kanalizacijskega sistema je načrtovana tako, da odpadne vode odtekajo gravitacijsko, tam, kjer pa to, predvsem zaradi razgibanosti terena, ni možno, se v sistem vgradijo ustrezna kanalizacijska črpališča. Na tem območju so predvidena tri kanalizacijska črpališča.

Zaradi onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami je nujno potrebno na tem območju ukiniti greznice ter čim prej odvesti odpadne vode na čiščenje na CČN Domžale-Kamnik.

Podrobna pozicija kanalov in črpališč je razvidna v shematskem prikazu načrtovane trase.

Stanje projekta

Trasa kanalizacije je usklajena in dokončno določena. Gradbeno dovoljenje je trenutno v pridobivanju.

Shematski prikaz načrtovane trase

Izgradnja kanalizacije od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Opis projekta

Investitor: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Projektivno podjetje: IEI Institut za ekološki inženiring, d. o. o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor

V Tuhinjski dolini je odvajanje in čiščenje odpadnih voda urejeno le delno. Obstoječa kanalizacija (kolektor S) poteka iz naselij Laze v Tuhinju in Zgornji Tuhinj do začasne čistilne naprave v Šmartnem v Tuhinju. Drugje so odpadne vode trenutno speljane v greznice, iz greznic pa se prelivajo v obstoječe meteorne kanale, v bližnje vodotoke, jarke, ponikalnice, na kmetijske površine, kar zelo obremenjuje okolje.

V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema v Tuhinjski dolini bo začasna čistilna naprava ukinjena, obstoječi del kolektorja S pa se bo priključil na novi projektirani kolektor S. Skupaj bosta kolektorja TD (dolžina kanala: 4865 m) in S (dolžina kanala: 6203 m) odvajala sanitarno odpadno vodo na CČN Domžale-Kamnik.

V prvem sklopu izgradnje povezovalnih kanalov od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju se načrtuje le izgradnja obeh zbiralnikov,  kasneje pa še vrsta sekundarnih kanalov, na katere se bo priključila večina naselij.

Večina kanalizacijskega sistema je načrtovana tako, da odpadne vode odtekajo gravitacijsko, tam, kjer pa to, predvsem zaradi razgibanosti terena, ni možno, se v sistem vgradijo ustrezna kanalizacijska črpališča. Na tem območju je predvidenih pet kanalizacijskih črpališč.

Podrobna pozicija kanalov in črpališč je razvidna v shematskem prikazu načrtovane trase.

Stanje projekta

Trasa kanalizacije je usklajena in dokončno določena. Gradbeno dovoljenje je trenutno v pridobivanju.

Shematski prikaz načrtovane trase