Mali grad

Kaj je kohezijski sklad

Kohezijski sklad (KS) je poseben sklad EU, ki deluje v okviru regionalne oz. kohezijske politike EU za pomoč državam članicam, katere morajo nameniti velik del sredstev izboljšanju okolja in razvoju prometne infrastrukture.

KS je finančni instrument kohezijske politike EU, s katero EU spodbuja in podpira razvoj držav članic in na ta način prispeva k zmanjšanju razlik v razvitosti oz. zmanjševanju ekonomskih ter socialnih neskladij med državami EU ter tako vpliva na bolj uravnotežen razvoj EU kot celote.

Ustanovljen je bil leta 1994 z Uredbo Sveta (ES) št. 1164/94 in njenimi dopolnitvami. Za finančno perspektivo 2007 - 2013 pa KS ustanavlja Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94. 

Iz Kohezijskega sklada se sofinancirajo le veliki infrastrukturni projekti za področje okolja, prometa ter trajnostne rabe energije. V skladu z merili za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada je do pomoči iz Kohezijskega sklada upravičen samo javni sektor. Za Kohezijski sklad velja, da je teritorialna osnova država članica EU in ne regija, kot to velja pri strukturnih skladih (tj. Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad). 

OP ROPI 2007-2013

OP ROPI 2007-2013 je ključni dokument, ki predstavlja podlago za črpanje sredstev kohezijskega sklada v tekoči finančni perspektivi. Med drugim opredeljuje tudi financiranje investicij ter vsebuje analizo stanja, vsebinska področja, posamezne projekte ter višino sredstev.

Skupna vrednost vseh investicij v OP ROPI na področju okolja je ocenjena na slabih 1,2 mrd EUR, delež sofinanciranja s sredstvi kohezijskega sklada pa znaša okrog 530 mio EUR. 

Izvajanje projektov namreč poteka po načelu sofinanciranja, del sredstev namreč zagotavlja tudi država ter občine kot končni upravičenci sredstev oz. investitorji projektov.

Področja sofinanciranja in predstavitev vrednosti za celotno EU

Sofinanciranje EU

Osredotočimo se na pravice porabe na področju okolja

Poraba na področju okolja