Mali grad

T e D n i (K) Občine

30.12.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Srednja vas

V preteklem tednu se je v naselju Srednja vas pri Kamniku nadaljevala obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije ter izgradnja pločnika od avtobusne postaje do uvoza v naselje Srednja vas. Začasno se je uredilo vozišče, da je omogočen dvosmeren promet. Ker so med prazniki asfaltne baze zaprte, se bodo dela nadaljevala v mesecu januarju. Vse voznike opozarjamo, da je na tem odseku še vedno gradbišče, zato naj striktno upoštevajo prometno signalizacijo.

Zaradi božično-novoletnih praznikov se bodo dela nadaljevala v drugem tednu januarja.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Stahovici

Izvajalec del je pričel z izgradnjo odseka sekundarne kanalizacije v Stahovici.

Novozgrajeni odsek kanalizacije bo priključen na obstoječe kanalizacijsko omrežje, v tem tednu pa je izvajalec pričel z izvajanjem zemeljskih del in vgradnjo kanalizacijskih cevi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Prejšnji teden so društva in klubi, ki so svoje dejavnosti na področju športa in kulture izvajali še v mesecu decembru letošnjega leta, podali še svoja zaključna poročila, ko je tudi potekel zadnji, možni rok za dostavo le-teh. Nakazilo finančnih sredstev bo izvršeno še v tem letu. 

Nekaj prijavljenih projektov na javne razpise je ostalo – tako kot vsako leto - tudi nerealiziranih (odstop od pogodbe, prenos izvedbe v naslednje leto).

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali več lokacijskih informacij za gradnjo, potrdil o namenski rabi ter potrdil o uveljavljanu oziroma neuvlejavljanju  predkupne pravice. Na podlagi 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino.

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok. Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejanja prostora »VČ-05 Volčji Potok«, ki predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev, ki se urbanistično, prometno in funkcionalno navezujejo na obstoječe in načrtovane ureditve v urejevalnih enotah VČ-04 in VČ-06.

Ureditveno območje VČ-05 Volčji Potok se nahaja severno od javnega parka Arboretum Volčji Potok in zahodno od golf igrišča Arboretum oziroma neposredno ob priključku javne poti JP 660071 na lokalno cesto LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok. Območje prostorskih ureditev, določeno s tem OPPN, meri okvirno 2,7 ha in je natančno določeno v grafičnem delu.

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 9. decembra 2019 do vključno 10. januarja 2020. Ogled osnutka OPPN je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN, ki bo potekala v sredo, 8. januarja 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik. V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na svoji spletni strani.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Policijska postaja Kamnik

ZLORABA BANČNE KARTICE V TUJINI        

Občanka se je zglasila na policijsko postajo in prijavila zlorabo bančne kartice, ki se je zgodila v mesecu septembru v Namibiji, kjer je na bankomatu želela dvigniti denar, vendar je bankomat kartico zadržal. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je bila iz bančnega računa odtujena večja vsota denarja. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo.   

TATVINA ORODJA

Neznani storilec je na Ljubljanski cesti izkoristil nepazljivost delavcev in izvršil tatvino delovnega stroja za rezanje betona ter asfalta znamke Huskvarna FS400 LV in oškodoval podjetje. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA ZVOČNIKOV

Na Glavnem trgu je neznani storilec s stojnice odtujil dva zvočnika znamke Omnitronic BoB-4 in s tem dejanjem oškodoval Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Sledi pregled video posnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA

Na Novem trgu je prišlo do prometne nesreče z materialno škodo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in nepravilnega premika z vozilom voznika, ki je poškodoval dva parkirana avtomobila. Zoper povzročitelja sledi obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU  NLB V MOSTAH

Patrulja je na podlagi klica občanke iz Most prevzela najden denar, ki je našla na bankomatu Nove Ljubljanske banke v Mostah. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil denar pa se lahko zglasi na policijski postaji in denar prevzame.

PREPOVED PRIBLIŽEVANJA

Policisti smo bili na območju Kamnika obveščeni o nasilju v družini, kjer je kršiteljica v stanovanjski hiši izvajala psihično in fizično nasilje nad dvema osebama. Ker gre s strani kršiteljice za ponavljajoča se dejanja z elementi prekrška in možnosti ponovitve le-teh ji je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja. Na kraju je bil kršiteljici izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.  

PONAREJEN BANKOVEC

Policisti smo bili s strani zaposlene na Novi Ljubljanski banki obveščeni o ponarejenem bankovcu za 50 evrov, s katerim je plačevala neznana stranka v lokalu Bobi bar. Po opravljeni analizi sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA V HOFERJU    

V trgovini Hofer je občanka izvršila tatvino dveh izdelkov v skupni vrednosti 10,92 evrov in tako oškodovala podjetje. Sledi pregled video posnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

VINJEN VOZNIK 

Policista sta na regionalni cesti Mengeš-Duplica opravljala kontrolo prometa in zaradi nezanesljive vožnje ustavila voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.76 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

GLASNA GLASBA V STANOVANJU    

Policisti so v Kamniku obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru zaradi glasne glasbe v stanovanju. Kršitelju je bila na kraju izrečena globa.

PROMETNA NESREČA

Na Starem gradu je prišlo do prometne nesreče z materialno škodo zaradi vožnje preblizu desnega roba voznika, ki je povozil obcestni jašek ter poškodoval pnevmatike s platišči. Povzročitelju je bil zaradi kršitev Zakona v cestnem prometu izrečena globa.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI NA JAVNI PRIREDITVI V KAMNIKU      

Policista sta na javni prireditvi v Kamniku imela v postopku osebi, ki jima je bila zasežena neznana rjava snov v alu foliji in zavarovana v vrečko. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo po Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami je bila vsebina poslana na analizo. Po njej bo zoper kršitelje uveden postopek o prekršku.

VLOM V TOVORNO VOZILO    

Neznani storilec je na parkirišču na Frančiškanskem trgu vlomil v tovorno vozilo in iz njega odtujil več kosov orodja. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. Občane še naprošamo, da upoštevajo samozaščitne ukrepe, saj se s tem izognejo tatvinam iz avtomobilov. Predvsem naj torbice, kovčke in druge vredne predmete kot so delovno orodje ne puščajo v vozilih, ker ti predmeti lahko predstavljajo priložnost za tatove.


<< Nazaj | Novice