Mali grad

23. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

23. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2010 - 2014 Občina Kamnik, 24.04.2013, ob 12:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0004/2013
Datum:   10. 4. 2013

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 30. člena Poslovnika Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 23. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 24. aprila 2013, ob 12. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

D N E V N I  R E D:

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2013
 3. Predlog Programa odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Kamnik za leto 2013
 4. Letno poročilo družbe Velika planina d.o.o. za leto 2012
 5. Letna poročila javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2012
 6. Seznanitev s Poročilom o stanju na projektu Rekonstrukcije in gradnje prizidka s telovadnico Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku na dan 31. 3. 2013
 7. Predlog Odloka o občinskih cestah – druga obravnava
 8. Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik – prva obravnava
 9. Seznanitev s Poročilom o poteku postopka pogajanj s koncesionarjem za opravljanje javne gospodarske službe urejanje in vzdrževanje občinskih cest v občini Kamnik
 10. Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža
 11. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012 – hitri postopek

Gradivo je priloženo ter objavljeno na spletnem naslovu (http://www.kamnik.si/ OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta), razen za 8., 9. in 10. tč. dnevnega reda, ki je objavljeno v gradivo št. 22.

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo

Priloge k točkam dnevnega reda

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2013
 3. Predlog Programa odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Kamnik za leto 2013
 4. Letno poročilo družbe Velika planina d.o.o. za leto 2012
 5. Letna poročila javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2012
 6. Seznanitev s Poročilom o stanju na projektu Rekonstrukcije in gradnje prizidka s telovadnico Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku na dan 31. 3. 2013
 7. Predlog Odloka o občinskih cestah – druga obravnava
 8. Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik – prva obravnava
 9. Seznanitev s Poročilom o poteku postopka pogajanj s koncesionarjem za opravljanje javne gospodarske službe urejanje in vzdrževanje občinskih cest v občini Kamnik
 10. Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža
 11. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012 – hitri postopek

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 23. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv