Mali grad

9. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

9. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 18.12.2019, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) sklicujem 9. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 18. decembra 2019, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Vprašanja in pobude
 2. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Kamnik o opravljenih nadzorih
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, št. 2 – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok – prva obravnava
 5. Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane – prva obravnava
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kamnik – druga obravnava
 9. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 – druga obravnava
 10. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2020
 11. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2020
 12. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020
 13. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2020
 14. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo št. 9
Gradivo št. 9/I

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Kamnik o opravljenih nadzorih
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, št. 2 – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok – prva obravnava
 5. Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane – prva obravnava
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kamnik – druga obravnava
 9. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 – druga obravnava
 10. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2020
 11. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2020
 12. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020
 13. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2020
 14. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020

Razširitev - volitve in imenovanja
Razširitev - Predlog sklepa v zvezi s problematiko prevozov na Veliko planino
Zapisnik 9. seje
Glasovanja 9. seje
Seje delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv