Mali grad

6. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

6. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 19.06.2019, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0005/2019
Datum:   4. 6. 2019

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 6. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 19. junija 2019, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D:

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit št. 2 – prva obravnava
 4. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Kolesarska povezava Kamnik – Godič«
 5. Predlog sklepa o soglasju za sklenitev poravnave v postopku denacionalizacije upravičene stranke Zadružne zveze Slovenije
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik – druga obravnava
 7. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2019/2020
 8. Predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik
 9. Seznanitev s potekom postopkov in dokumentacijo v zvezi z izgradnjo nove OŠ Frana Albrehta
 10. Predlog sklepa o začetku postopka za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik in Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit št. 2 – prva obravnava
 4. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Kolesarska povezava Kamnik – Godič«
 5. Predlog sklepa o soglasju za sklenitev poravnave v postopku denacionalizacije upravičene stranke Zadružne zveze Slovenije
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik – druga obravnava
 7. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2019/2020
 8. Predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik
 9. Seznanitev s potekom postopkov in dokumentacijo v zvezi z izgradnjo nove OŠ Frana Albrehta
 10. Predlog sklepa o začetku postopka za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik in Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik

Razširitev 1
Razširitev 2
Razširitev 3

Zapisnik 5. seje
Glasovanja 5. seje
Seje delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv