Mali grad

4. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

4. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 27.03.2019, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

Številka: 0322-0003/2019
Datum:   12. 3. 2019

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 4. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 27. marca 2019, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik
 4. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik
 5. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del – druga obravnava
 7. Predlog Sklepa o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Kamnik in Lukovica
 8. Predlog Sklepa o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Kamnik in Zagorje ob Savi
 9. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 – druga obravnava
 10. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 – druga obravnava
 11. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2019
 12. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2019
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2019
 14. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2019 – druga obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo št. 4
Gradivo št. 4/I

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik
 4. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik
 5. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del – druga obravnava
 7. Predlog Sklepa o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Kamnik in Lukovica
 8. Predlog Sklepa o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Kamnik in Zagorje ob Savi
 9. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 – druga obravnava
 10. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 – druga obravnava
 11. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2019
 12. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2019
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2019
 14. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2019 – druga obravnava

Razširitev

Zapisnik 4. seje
Glasovanja 4. seje
Sestanki delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv