Mali grad

3. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

3. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 20.02.2019, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0002/2019
Datum:   5. 2. 2019

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 3. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 20. februarja 2019, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2019
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 4. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik
 5. Seznanitev s Poročilom »Ohranitev srebrnega znaka Slovenia Green Destination«
 6. Seznanitev z Informacijo o ceni storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019–2021 
 7. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
 9. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 – prva obravnava
 10. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 – prva obravnava
 11. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 – prva obravnava
 12. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2019 – prva obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta), razen k 2. tč. dnevnega reda, pri kateri bodo vprašanja in pobude predstavljene na seji.

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo št. 3
Gradivo št. 3/I
Gradivo št. 3/II

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2019
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 4. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik
 5. Seznanitev s Poročilom »Ohranitev srebrnega znaka Slovenia Green Destination«
 6. Seznanitev z Informacijo o ceni storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019–2021 
 7. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
 9. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 – prva obravnava
 10. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 – prva obravnava
 11. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 – prva obravnava
 12. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2019 – prva obravnava

Zapisnik 3. seje
Glasovanja 3. seje
Seje delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv