Mali grad

1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Kamnik

1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 19.12.2018, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0008/2018
Datum: 4. 12. 2018

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. in 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 11. in 12. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 19. decembra 2018, ob 16. uri,  v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji D N E V N I   R E D:

Gradivo k 1. točki je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta), gradivo k ostalim točkam pa bo posredovano na seji.

Igor Žavbi
PODŽUPAN V ZAČASNEM OPRAVLJANJU FUNKCIJE ŽUPANA

Opomba:

Novoizvoljeni svetniki in novoizvoljeni župan se morajo pred začetkom seje izkazati z osebnim dokumentom in potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi, zato potrdilo obvezno prinesite s seboj!

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

Zapisnik 1. seje
Glasovanja 1. seje

<< Nazaj | Arhiv