Mali grad

34. seja Občinskega sveta

34. seja Občinskega sveta mandata 2006 - 2010 Občina Kamnik, 26.05.2010, ob 12:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK

OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0005/2010

Datum:   12.5.2010

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) sklicujem 34. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 26. maja 2010 ob 12. uri,

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D:

 1. Volitve in imenovanja
 2. Pobude in vprašanja
 3. Letna poročila javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2009
 4. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2009 – hitri postopek
 5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik – skrajšani postopek
 6. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – skrajšani postopek
 7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v  Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – 1. obravnava
 9. Predlog Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Kamnik
 10. Predlog Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov v občini Kamnik
 11. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v VVZ Antona Medveda Kamnik
 12. Informacija o socialno-ekonomskem stanju v Občini Kamnik

Gradivo je objavljeno v gradivu št. 34 in 34/I, ter na spletnem naslovu  http:/www.kamnik.si (OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta). Gradivo k tč. 1, Volitve in imenovanja, boste prejeli na seji.

Anton Tone SMOLNIKAR
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo


Priloge k točkam dnevnega reda

Zapisnik 34. seje občinskega sveta
Glasovanja 34. seje
Dobesedni zapis 34. seja

Sestanki delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik za 33. sejo Občinskega sveta

Delovno telo

<< Nazaj | Arhiv