Mali grad

25. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

25. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 06.06.2018, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0003/2018
Datum:   22. 5. 2018

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 25. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 6. junija 2018, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2017
 4. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik
 5. Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2017
 6. Predlog sklepa o soglasju k nakupu zemljišča
 7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kamnik – druga obravnava
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«  – skrajšani postopek
 12. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo
Gradivo 25. seja

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja 25. seje
 3. Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2017
 4. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik
 5. Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2017
 6. Predlog sklepa o soglasju k nakupu zemljišča
 7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kamnik – druga obravnava
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«  – skrajšani postopek
 12. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra

Razširitev 1 - Seznanitev Občinskega sveta z delom Strokovne komisije za reševanje razvojne problematike Velike planine

Razširitev 2 - Predlog dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2018

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 25. seje Občinskega sveta

Glasovanja 25. seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv