Mali grad

24. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

24. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 25.04.2018, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0002/2018
Datum:   10. 4. 2018

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 24. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 25. aprila 2018, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D:

 1. Predlog Sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata zaradi odstopa in imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 2. Predlog sklepa o soglasju k Pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja
 3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2017
 4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog sklepa za sprejem Meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Kamnik
 6. Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KA – 133 Novi trg – prva obravnava
 9. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane – druga obravnava
 10. Predlog Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kamnik – prva obravnava
 11. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik – prva obravnava
 12. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo
Gradivo št. 24

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Predlog Sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata zaradi odstopa in imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 2. Predlog sklepa o soglasju k Pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja
 3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2017
 4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog sklepa za sprejem Meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Kamnik
 6. Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KA – 133 Novi trg – prva obravnava
 9. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane – druga obravnava
 10. Predlog Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kamnik – prva obravnava
 11. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik – prva obravnava
 12. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik

Razširitev 1 - Volitve in imenovanja

Razširitev 2 - Vprašanja in pobude, Vprašanja in pobude 24. seje

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 24. seje Občinskega sveta

Glasovanja 24. seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv