Mali grad

21. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

21. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 21.06.2017, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 21. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 21. junija 2017, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik – druga obravnava
 4. Predlog Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Kamnik
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1 – prva obravnava
 6. Potrditev Strokovnih podlag strategije prostorskega razvoja območja Smodnišnica
 7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 – skrajšani postopek
 8. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o soglasju k nakupu nepremičnin
 9. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan – prva obravnava
 10. Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kamnik
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 – hitri postopek

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo
Gradivo št. 21
Gradivo št. 21/I

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 3. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik – druga obravnava
 4. Predlog Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Kamnik
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1 – prva obravnava
 6. Potrditev Strokovnih podlag strategije prostorskega razvoja območja Smodnišnica
 7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 – skrajšani postopek
 8. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o soglasju k nakupu nepremičnin
 9. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan – prva obravnava
 10. Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kamnik
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 – hitri postopek

Razširitev 1 - Sklep o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest

Razširitev 2 - Sklep o vrsti in številu oddelkov v vrtcih 2017/2018

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 21. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv