Mali grad

13. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

13. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 06.04.2016, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0002/2016
Datum:   22. 3. 2016

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) sklicujem 13. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 6. aprila 2016, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Seznanitev s stanjem javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2015
 4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik
 5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Občini Kamnik
 6. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik – prva obravnava
 8. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik – druga obravnava
 9. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata in predračunske cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017
 10. Predlog Sklepa o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana
 11. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata in predračunske cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 3. Seznanitev s stanjem javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2015
 4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik
 5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Občini Kamnik
 6. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik – prva obravnava
 8. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik – druga obravnava
 9. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata in predračunske cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017
 10. Predlog Sklepa o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana
 11. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata in predračunske cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik

Razširitev točke Volitve in imenovanja z dvema dodatnima sklepoma

Razširitev - Predlog Sklepa o seznanitvi nadzornega organa z aneksom št. 3 h gradbeni pogodbi št. 351-0008/2015

Zapisnik 13. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

Glasovanja 13. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

Sestanki delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv