Mali grad

9. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

9. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 21.10.2015, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

Številka: 0322-0007/2015
Datum:   7. 10. 2015

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 9. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 21. oktobra 2015, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik – druga obravnava
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole – prva obravnava
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik – skrajšani postopek
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – prva obravnava
 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave – vlečnice – prva obravnava
 10. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – prva obravnava
 11. Predlog Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2015
 12. Predlog Sklepa o seznanitvi nadzornega organa z aneksom h gradbeni pogodbi št. 354-55/2014-2
 13. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 14. Predlog Sklepa o soglasju k sprejemu darila
 15. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2016 – prva obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik – druga obravnava
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole – prva obravnava
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik – skrajšani postopek
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – prva obravnava
 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave – vlečnice – prva obravnava
 10. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – prva obravnava
 11. Predlog Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2015
 12. Predlog Sklepa o seznanitvi nadzornega organa z aneksom h gradbeni pogodbi št. 354-55/2014-2
 13. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 14. Predlog Sklepa o soglasju k sprejemu darila
 15. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2016 – prva obravnava

Razširitev

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 9. redne seje občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv