Mali grad

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 29.09.2015, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka:  0322-0006/2015
Datum:    23. 9. 2015

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) in 30. ter 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v torek, dne 29. septembra 2015, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji 

D N E V N I  R E D:

  1. Potrditev Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik
  2. Potrditev Novelacije Investicijskega programa: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik; Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik
  3. Potrditev Novelacije Investicijskega programa: Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik; Oskrba s pitno vodo v Občini Kamnik

S strani pristojnega državnega organa Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta bili dne 7. 8. 2015 izdani odločitvi, in sicer:

Dne 21. 8. 2015 so občine prejele dopis posredniškega organa – Ministrstva za okolje in prostor, s katerim so bile občine seznanjene s potrebnimi nadaljnjimi postopki do podpisa pogodbe o sofinanciranju z upravičenci – torej občinami soinvestitoricami. Eden od potrebnih postopkov je dostava noveliranih investicijskih programov za izvedbo operacij v projektu s podatki, ki morajo biti identični oz. skladni s podatki iz navedenih odločitev.

Glede na to, da občina za izvedbo kohezijskih projektov že od lanskega leta zalaga lastna sredstva, je nujen čimprejšnji podpis pogodb o sofinanciranju. Predpogoj za podpis sofinancerskih pogodb pa so novelirani investicijski programi. Po ustnem navodilu Ministrstva za okolje in prostor morajo biti vsi sklepi občin sprejeti pred koncem septembra 2015, da bi lahko računali na sredstva v letošnjem proračunu, zato se sklicuje izredna seja.

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Potrditev Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik
  2. Potrditev Novelacije Investicijskega programa: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik; Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik
  3. Potrditev Novelacije Investicijskega programa: Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik; Oskrba s pitno vodo v Občini Kamnik

Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta

Glasovanja 1. izredne seje občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv