Mali grad

8. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

8. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 24.06.2015, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0005/2015
Datum:   10. 6. 2015

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) ter 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 8. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 24. junija 2015, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik – skrajšani postopek
 4. Predlog Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek
 5. Predlog Dopolnitve št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2015
 6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020
 7. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik
 8. Predlog Statuta Občine Kamnik – 2. obravnava
 9. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik – prva obravnava
 11. Predlog Programa za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik za leto 2015
 12. Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi sodne poravnave
 13. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik – skrajšani postopek
 4. Predlog Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek
 5. Predlog Dopolnitve št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2015
 6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020
 7. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik
 8. Predlog Statuta Občine Kamnik – 2. obravnava
 9. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik – prva obravnava
 11. Predlog Programa za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik za leto 2015
 12. Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi sodne poravnave
 13. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra

Razširitev dnevnega reda

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 8. redne seje občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv