Mali grad

4. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

4. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 04.02.2015, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 4. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 4. februarja 2015, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Dopolnjen osnutek Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – prva obravnava
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik
 6. Predlog Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik – skrajšani postopek
 8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
 9. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik
 10. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik – skrajšani postopek

 11. Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2015
 13. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2015
 14. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 – druga obravnava
 15. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 – druga obravnava
 16. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2015
 17. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 – hitri postopek
 18. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2015 – druga obravnava

Gradivo je priloženo ter objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
  1. Predlog za razširitev dnevnega reda 4. seje Občinskega sveta pri točki "Volitve in imenovanja"
 2. Vprašanja in pobude
 3. Dopolnjen osnutek Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – prva obravnava
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik
 6. Predlog Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik – skrajšani postopek
 8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
 9. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik
 10. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik – skrajšani postopek

 11. Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2015
 13. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2015
 14. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 – druga obravnava
 15. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 – druga obravnava
 16. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2015
 17. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 – hitri postopek
 18. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2015 – druga obravnava

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 4. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv