Mali grad

1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Kamnik

1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 22.10.2014, ob 12:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK                         
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0008/2014
Datum:   10. 10. 2014 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) ter 9. in 10. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 22. oktobra 2014, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji D N E V N I   R E D:

 1. Seznanitev s Poročiloma Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta in izidu volitev župana Občine Kamnik
 2. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
 3. Seznanitev s Poročilom o pregledu potrdil o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov oziroma predstavnikov kandidatnih list ter potrditev mandatov
 4. Seznanitev s Poročilom o izvolitvi župana Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov oziroma njihovih predstavnikov ter ugotovitev izvolitve
 5. Nagovor župana
 6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Gradivo k 1. točki je objavljeno v gradivu št. 1 in na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta), gradivo k ostalim točkam pa bo posredovano na seji.

Marjan Šarec 
ŽUPAN

Opomba:

Novoizvoljeni člani občinskega sveta in novoizvoljeni župan se morajo pred začetkom seje izkazati z osebnim dokumentom in potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi, zato potrdilo obvezno prinesite s seboj!

 

VABLJENI:

Vabilo

Priloge k točki dnevnega reda

 1. Seznanitev s Poročiloma Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta in izidu volitev župana Občine Kamnik
 2. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
 3. Seznanitev s Poročilom o pregledu potrdil o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov oziroma predstavnikov kandidatnih list ter potrditev mandatov
 4. Seznanitev s Poročilom o izvolitvi župana Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov oziroma njihovih predstavnikov ter ugotovitev izvolitve
 5. Nagovor župana
 6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Zapisnik 1. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

Glasovanja 1. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

<< Nazaj | Arhiv