Mali grad

Regionalno in mednarodno mreženje

Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Občina Kamnik se je vključila v Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki je bilo ustanovljeno leta 2001. Trenutno je poleg Občine Kamnik v združenje vključenih še 12 slovenskih občin (Idrija,  Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič, Žužemberk).

Skupno vsem občinam, ki so povezane v združenje so stara mestna jedra, ki so v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine razglašene za kulturne spomenike. Zgodovinska mesta imajo podobne potenciale, bogato kulturno dediščino in tudi skupne izzive, povezane predvsem z oživljanjem starih mestnih jeder. Program združenja obsega izmenjavo gostovanj na večjih prireditvah, medsebojno promocijo, turistično promocijo na tujih trgih, pripravo projektov za sodelovanje na različnih evropskih programih in razpisih, izvajanje programa izobraževanj »Šola prenove«.

Združenje je sprejelo Strategijo trženja zgodovinskih mest, v kateri je velik poudarek na akcijskem načrtu (na promociji in trženju). Letos bo izdana tudi knjiga-monografija z naslovom Dragocenosti starih mestnih jeder.

Dodatne informacije o Združenju zgodovinskih mest Slovenije so dostopne na spletni strani: http://www.zgodovinska-mesta.si/.

Območno združenje Kamniško – Savinjske Alpe

Občine Jezersko, Kamnik, Luče, Preddvor in Solčava smo formalizirale medsebojno sodelovanje z namenom povezovanja, sodelovanja, skupnega zagotavljanja svojih interesov ter lažjega premagovanje skupnih izzivov, ki jih prinaša prihodnost. Različne pobude za  formalno povezano območje na prostoru Kamniško Savinjskih Alp so obstajale že v preteklosti. Namen novoustanovljenega združenja je zlasti uresničevanje naslednjih nalog:

Dodatne informacije so dostopne na spletni strani: https://www.facebook.com/Kamnik-Savinja-Alps-617071021784902.

Partnerske občine

Občina Kamnik že vrsto let uspešno sodeluje na področju športa, kulture, turizma, izobraževanja in še nekaterih drugih dejavnosti s pobratenima občinama Andechs (Bavarska, Nemčija) in Trofaiach (Štajerska, Avstrija).

Občini Kamnik in Andechs sta pobrateni od leta 2004 in ju povezuje skupna zgodovina, ki je tesno povezana z grofi Andeškimi.

Občini Kamnik in Trofaiach sta pobrateni od leta 1999 in njuno sodelovanje zajema številne ravni, od sodelovanja na ravni kontaktov med občinskimi upravami do prijateljskih srečanj občanov, mladine, osnovnošolcev. Razvilo se je sodelovanje med raznimi društvih (kulturna, športna, gasilci in podobno), izobraževalnimi ustanovami (osnovne šole) ter institucijami (muzej, turizem).

Spletni strani partnerskih občin: www.gemeinde-andechs.de in www.trofaiach.at.

Omrežje Alpskih občin »Povezanost v Alpah – Allianz in den Alpen«

Omrežje občin »Povezanost v Alpah – Allianz in den Alpen« je združenje alpskih občin iz osmih držav alpskega loka (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Švica, Italija, Francija, Liechtenstein, Monaco). Trenutno je v tem združenju 300 občin, od tega 4 iz Slovenije (Kamnik, Kranjska Gora, Bovec in Bohinj). Ustanovljeno je bilo leta 1997.

Občine, ki so članice omrežja, si prizadevajo za uveljavitev trajnostnega razvoja Alp kot njihovega življenjskega prostora. Za podlago in obenem tudi vodilo, kako doseči trajnostni razvoj v alpskem prostoru, so si članice izbrale Alpsko konvencijo, katere uresničevanje naj bi zaživelo tam, kjer imajo posamezniki možnost sooblikovanja in sodelovanja: v občini. Da pa ne bi bilo treba vedno odkrivati že odkritega, omogoča Omrežje občin Povezanost v Alpah izmenjavo izkušenj in informacij prek jezikovnih in kulturnih meja.

V okviru tega združenja so finančno podprti tudi nekateri projekti, ki so usmerjeni v ohranjanje Alp. Občina Kamnik je izvedla že 5 projektov, sofinanciranih s strani Omrežja občin "Povezanost v Alpah": Eko tržnica, Povabilo v gozd, Ekoembalaža, My clima mate in Ohranjanje travniških sadovnjakov.

Dodatne informacije o Omrežju občin »Povezanost v Alpah – Allianz in den Alpen« so dostopne na spletni strani: alpenallianz.org/sl.

Skupnost občin Slovenije

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 173 občin članic. Skupnost opravlja za svoje članice vrsto nalog, med drugim tudi: zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, zastopanje lokalnih skupnosti v postopkih sklepanja kolektivnih pogodb za zaposlene v občinskih upravah in javnih službah, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraževanj za potrebe občin članic in drugo.

Dodatne informacije o Skupnosti občin Slovenije so dostopne na spletni strani: skupnostobcin.si.

Osrednjeslovenska statistična regija

Občina Kamnik je skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja vključena v razvojno načrtovanje v okviru Osrednjeslovenske statistične regije, ki jo imenujemo tudi Ljubljanska urbana regija. Aktivnosti v zvezi s pripravo in izvajanjem razvojnih programov vodi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). V regiji je 26 občin. Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa druga največja regija v Sloveniji. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost, in to v vseh smereh, ter dejstvo, da se v tej regiji nahaja glavno mesto države. Osnovni dokument je Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije, ki je podlaga za izvajanje in financiranje projektov.

Z RRA LUR in občinami osrednjeslovenske regije Občina Kamnik sodeluje (in je sodelovala) v več projektih, kot na primer Mreža P&R središč, Regionalna destinacijska organizacijaOsrednjeslovenske regije, Regijska štipendijska shema, Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji, Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta.

Dodatne informacije o Osrednjeslovenske statistični regiji so dostopne na spletni strani: www.rralur.si.

Razvojno partnerstvo središča Slovenije

Razvojno partnerstvo središča Slovenije je interesno združenje občin na delu širšega območja Srca Slovenije, ki deluje od leta 2006. Formalno povezuje občine Kamnik, Litija, Lukovica, Šmartno pri Litiji, Mengeš, Ivančna Gorica in Šentrupert. Strokovno podporo za uresničevanje projektov zagotavlja Razvojni center Srca Slovenije. Osnovni cilj povezovanja je uresničevanje skupnih interesov vključenih občin, ki so vezani na nove razvojne možnosti ter pridobivanje državnih in evropskih sredstev. Povezovanje pomeni priložnost za skladnejši in hitrejši razvoj celotnega območja. Osnova za delovanje Razvojnega partnerstva središča Slovenije je Območni razvojni program 2014 – 2020.

Občina Kamnik predstavlja eno od najbolj razvitih občin na področju turizma in je zato pomemben nosilec razvojaturizma za celotno partnerstvo. V okviru Razvojnega partnerstva Srca Slovenije je občina Kamnik že sodelovala v več regionalnih in transnacionalnih projektih: Trkamo na vrata dediščine, Listen to the voice of villages, CO2 NeutrAlp, Promocija turističnega območja Srca Slovenije, Lokalna hrana kot motor za lokalno podjetništvo »LOCFOOD«, Dobre podjetniške prakse Srca Slovenije »Young SMEs«, Inovacije za dvig kvalitete življenja starostnikov na domu »INN.O.V.Age«, Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine »Cultural Capital Counts«, »CYCLO«, Aktivni turizem za trajnostni razvoj »AcTour«, »Polysump« in podobno.

Dodatne informacije Razvojnega partnerstva središča Slovenije so dostopne na spletni strani: www.razvoj.si/?id=78.

Lokalna akcijska skupina (LAS) »Srce Slovenije«

Občina Kamnik je že od leta 2007 vključena v Lokalno akcijsko skupino (LAS) »Srce Slovenije«, ki vključuje občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije je organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srce Slovenije. Trenutno je v potrjevanju nova Strategija lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za obdobje 2014 – 2020, ki bo ena od osnov za koriščenje evropskih sredstev do leta 2020. Celotna višina sredstev, ki bodo na voljo za LAS Srce Slovenije bo znašala okvirno 2,2 mio EUR. Upravljavec lokalne akcijske skupine v obdobju 2014 – 2020 je Razvojni center Srca Slovenije, ki je to nalogo opravljal tudi že v preteklosti.

Dodatne informacije o Lokalni akcijski skupini (LAS) »Srce Slovenije« so dostopne na spletni strani: www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=2102.