Mali grad

Projekti v izvajanju 2

1. CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura

Naziv operacije: CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura

Trajanje operacije: julij 2018 – september 2020

Investitor: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Skupna vrednost operacije: 326.152,61 €, od tega vrednost sofinanciranja znaša 182.909,05 € (85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo). 

Opis projekta

Predmet projekta je izvedba sklenjene povezave med dvema postajama za izposojo koles, in sicer med postajo pri železniški postaji na Kranjski cesti ter postajo pri glasbeni šoli. Na celotni potezi sta dve območji, kjer so za ureditev kolesarske povezave potrebna večja gradbena dela. To je ureditev križišča pri železniški postaji na Kranjski cesti ter ureditev dvostranske kolesarske povezave, peš povezave in varnega prehoda za pešce na križišču Kajuhove in Kovinarske ceste. Na omenjenih odsekih se bodo izvedle korekcije elementov ceste z namenom umirjanja prometa in zagotovitve večje varnosti, obnova in prilagoditev javne razsvetljave, obnova odvodnjavanja cest, ureditev prometne signalizacije in navezava na obstoječe stanje. Na preostalih delih so potrebne manjše ureditve v obliki ustreznih označb poti, parkovne ureditve ter postavitev opreme za kolesarje (parkirišča za kolesa, servisni stebriček za popravilo koles).

Občina Kamnik želi z gradnjo sklenjene kolesarske povezave in uvedbo sistema izposoje javnih električnih koles spodbuditi občane Kamnika k večji uporabi koles pri vsakodnevnih opravilih, pri tem pa omogočiti varnejše kolesarjenje. Odločila se je, da bo v prvi fazi vzpostavila vsaj eno sklenjeno in varno kolesarsko povezavo med dvema od šestih postaj za izposojo koles in na tisti trasi odpravila vse potrebne ovire in tako vzpostavila ustrezne peš povezave tudi za gibalno ovirane. Postaje znotraj mesta povezujejo najbolj frekventne točke, vendar je predpogoj, da je do lokacije postaje zagotovljena kvalitetna kolesarska infrastruktura. Zato je osnovno izhodišče operacije dograditev manjkajočih delov osnovne mreže povezav. Pri zasnovi ureditev in načrtovanju povezav tako za kolesarje kot pešce smo upoštevali pet ključnih načel: povezanost omrežja, neposrednost povezav, varnost, udobje in privlačnost. Da bi mesto naredili kar najbolj privlačno tudi pešcem in da bi promovirali hojo kot izbrani način potovanja, nameravamo na peš poteh urediti tudi zelene površine ter ponekod urediti počivališča. Predmet te operacije je izvedba varne sklenjene povezave med postajo pri železniški postaji na Kranjski cesti ter postajo pri OŠ Toma Brejca ter navezava teh odsekov

Skupna vrednost operacije: 326.152,61 €, od tega vrednost sofinanciranja znaša 182.909,05 € (85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo). 

Med aktivnostmi, ki bodo izvedene med izvajanjem operacije bo tudi obveščanje javnosti o poteku projekta in ozaveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti.

Cilji projekta:

  • zmanjšati število vozil skozi mestno središče Kamnika in s tem zmanjšati vplive motornega prometa na okolje;
  • z ureditvijo povezanih in sklenjenih kolesarskih povezav ter ostale infrastrukture za pešce in kolesarje (npr. parkirišča za kolesa) povečati število kolesarjev in pešcev v mestu Kamnik;
  • spodbujati trajnostno mobilnost z uporabo kolesa pri vsakodnevnih opravkih in s tem izboljšati kvaliteto zraka v mestih;
  • spodbujati hojo kot izbrani način potovanja z ureditvijo počivališč in ureditvijo zelenih površin;  

Rezultati projekta

  • gradnja novih kolesarskih povezav v mestu, prednostno do železniške in avtobusne postaje, do šol, do zaposlitvenih centrov;
  • vodenje kolesarjev po obstoječih prometnicah, z ureditvijo nove prometne signalizacije, ki zagotavlja varnejše potovanje s kolesom;
  • ureditev varnih prečkanj kolesarjev čez prometno obremenjene ceste 8rekonstrukcija dveh križišč);
  • postavitev parkirišč za kolesa v mestu na urbanih točkah ter na glavni železniški postaji;
  • povečanje privlačnosti pešpoti z opremljanjem z urbano opremo in zelenjem;
  • zagotavljanje dostopnosti za ljudi z oviranostjo.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada in sredstvi Ministrstva za infrastrukturo.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/funding/cohesion-fund/

https://www.eu-skladi.si/

2. MUHA – Obvladovanje tveganj vezanih na vode z vidika različnih nevarnosti

Projekt (ENG): Multihazard framework for water related risks management

Trajanje projekta: marec 2020 – september 2022

Nosilec projekta: National Research Council of Italy

Partnerji projekta: Občina Kamnik, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Slovenija), Jaroslav Černi Water institute (Srbija), Croatian Geological Survey (Hrvaška), Water utility of Istria for the production and distribution of water (Hrvaška), University of Thessaly-Special Account Funds for Research (Grčija), Public utility “VODOVOD I KANALIZACIJA“ NIKŠIĆ (Črna Gora), Decentralized administration of Macedonia-Thrace/Water Department of East Macedonia and Thrace (Grčija), Civil Protection Department of the Italian Presidency of the Council of Ministers (Italija)

Skupna vrednost projekta: 2.396.858,00 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 1.738.341,80 EUR in sofinanciranja IPA II 298.987,50 EUR

Projekt sloni na prepoznani potrebi po izboljšani odpornosti sistemov oskrbe s pitno vodo na različne dogodke (razlitje onesnaževal, poplava, suša, potres) z uvajanjem standardnih postopkov in orodij za analizo odpornosti ter uvajanjem mehanizmov učinkovitega odziva upravljalcev vodovodnih sistemov in sil zaščite, reševanja in pomoči. Pri tem bo uravnoteženo obravnavano (1)  področje analiz ranljivosti (odpornosti) oskrbe s pitno vodo na navedene dejavnike, kakor tudi (2) področje odziva na dogodek, kjer se bodo ob skupnem razvoju standardnih scenarijev nadgrajevali tudi postopki in orodja za sam odziv. Pri tem bodo izkušnje in smernice na področju odziva na nesreče (Sendajski okvir, Sistem vodenja odziva na naravne in druge nesreče - ICS, Skupni protokoli obveščanja CAP) inovativno povezane s področjem oskrbe s pitno vodo.

V okviru nalog bo občina Kamnik s partnerji izvedla analizo odpornosti vodovodnega sistema na navedene dejavnike in aktivno razvijala sistem odziva na naravne in druge nesreče, ki bi vplivale na oskrbo s pitno vodo. Sredstva bodo namenjena tudi opremljanju nove štabne sobe (na sedežu Občinskega štaba Civilne zaščite) z nekaterimi ključnimi komponentami za izboljšan odziv (npr. podpora situacijskemu zavedanju ob naravnih in drugih nesrečah). Poleg tega bo imela občina izdelano analizo in načrt izvedbe odziva skladen s sodobnimi standardi WHO za varno delovanje vodovodnih sistemov.

Vsi partnerji projekta smo del jadransko-jonske regije, projekt namreč sofinancira transnacionalni program Interreg ADRION.

https://muha.adrioninterreg.eu/