Mali grad

Projekti v izvajanju 1

1. Urban areas and ecological green space (2014 –2016)

Vir financiranja

 • Omrežje alpskih občin »Povezanost v Alpah«, Program dynAlp nature
 • Občina Kamnik

Opis in finančni okvir

Cilj projekta je ohranitev in promocija starih, avtohtonih vrst sadja. Uredili smo nasad (muzej) starih sadnih sort v Tunjicah (več kot 120 dreves), vzpostavljamo novo spletno stran www.sadni-mozaik.si in spletni katalog www.stare-sorte.si.

Celotna vrednost projekta znaša 18.000 EUR. Občina Kamnik bo prispevala 10.000 EUR, program dynAlp natura pa 8.000 EUR.

2. Celostna prometna strategija Občine Kamnik (2016 in 2017)

Vir financiranja

 • Kohezijska sredstva
 • Občina Kamnik

Opis in finančni okvir

Oddana je bila vloga na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo: Sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«.

Namen izdelave Celostne prometne strategije je izdelati sodobno oblikovan dokument, ki bo prispeval k doseganju ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo okolja in gospodarskim razvojem in bo predstavljal pomemben korak k bolj trajnostnemu razvoju in predvsem k trajnostni mobilnosti. Občina z izdelavo Celostne prometne strategije lahko pričakuje pozitivne učinke na okolje in zdravje, izboljšano mobilnost in dostopnost, večje vključevanje javnosti, boljši dostop do sredstev Evropske unije in smotrnejšo porabo občinskega proračuna.

Občine, ki bodo imele izdelano Celostno prometno strategijo in s strani občinskega sveta potrjen akcijski načrt za njeno izvedbo, se bodo lahko potegovale za sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov (javni razpisi za ukrepe trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020).

Celotna predvidena vrednost projekta znaša 100.000 EUR. Sredstva Evropske unije, natančneje Kohezijskega sklada, bodo financirala 85 odstotkov upravičenih stroškov projekta, Občina Kamnik pa bo prispevala dobrih 33.000 EUR (15 odstotkov upravičenih stroškov in DDV).

3. Regionalna destinacijska organizacija Ljubljanske urbane regije (2016)

Vir financiranja

 • Sredstva občin LUR

Opis in finančni okvir

Občina Kamnik je partner pri projektu Regionalne destinacijske organizacije, ki ga vodi Turizem Ljubljana. Namen projekta je okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma preko regionalnih destinacijskih organizacij (RDO). Cilj vzpostavitve RDO je povezava turističnih subjektov, ki delujejo na območju Osrednje slovenske statistične regije, skupna promocija, vzpostavitev skupnih produktov, izdelava promocijskih materialov ter podpora razvoju turizma na tem območju.

Celotna vrednost projekta znaša dobrih 142.000 EUR (na leto), pri čemer Občina Kamnik letno prispeva 8.000 EUR.

4. LAS Srce Slovenije (2014 – 2020)

Vir financiranja

 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
 • Evropski ribiški sklad
 • Evropski sklad za regionalni razvoj

Opis in finančni okvir

Lokalna akcijska skupina (LAS) »Srce Slovenije« za območje občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, je bila ustanovljena novembra 2007 in uradno evidentirana konec julija 2008.

Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije je tudi v novem programskem obdobju (2014 – 2020) organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srce Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«.

V tem času nastaja nova Strategija lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za obdobje 2014 – 2020, v kateri bodo opredeljena ključna tematska področja, cilji, ukrepi, kazalniki in mejniki, merila za izbor operacij ter finančna razdelitev sredstev po posameznih skladih. Po potrditvi strategije (predvidoma spomladi 2016) bo LAS upravičena do izvajanja podukrepov, ki izhajajo iz uredbe CLLD, ki omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.

Celotna višina sredstev, ki bodo v programskem obdobju 2014 – 2020 na voljo LAS Srce Slovenije, bo znašala okvirno 2,2 milijona EUR.

5. Sodelovanje v okviru Osrednjeslovenske statistične regije oziroma Ljubljanske urbane regije (LUR)

Vir financiranja

 • Evropski sklad za regionalni razvoj
 • Evropski kohezijski sklad

Opis in finančni okvir

Razvojni svet LUR je sprejel predlog 22 najpomembnejših regijskih projektov v obdobju 2014 – 2020 (na podlagi točkovanja izmed več kot 500 projektov). Veseli nas, da je med njimi tudi nekaj predlogov Občine Kamnik:

 • zelena os regije,
 • prenova mestnega jedra Kamnika,
 • turistični razvoj Velike planine.

Poleg tega je Občina Kamnik vključena v nekatere širše regijske projekte:

 • zmanjšanje poplavne ogroženosti LUR,
 • gradnja mreže P+R v LUR,
 • mreža regionalnih kolesarskih povezav,
 • trajnostna samooskrba v Osrednjeslovenski regiji,
 • domači pridelki in izdelki Ljubljanske urbane regije.

Največ trije regijski projekti bodo predmet neposrednegasofinanciranja v okviru evropske kohezijske politike v letih 2016 – 2017. Zakonodaja določa, da je Dogovor za razvoj regije sklenjen, ko ga podpišeta predsednik razvojnega sveta regije in minister, kar bo predvidoma v začetku leta 2016.

Finančni okvir bo znan po podpisu Dogovora za razvoj regije.

6. Sodelovanje v okviru Območnega partnerstva Srce Slovenije

Povezovanje v mrežah Srca Slovenije

Srce Slovenije svoj prihodnji razvoj gradi z mrežami: s čim večjim vključevanjem in povezovanjem aktivnih posameznikov, društev, organizacij, gospodarskih in javnih institucij. V skladu s temeljnimi načeli delovanja Srca Slovenije bodo kot člani mrež pomembni ne le poslovni subjekti oziroma različne organizacije, ampak predvsem ljudje – posamezniki, ki zmorejo in hočejo združevati svoja znanja, interese, ambicije. S takšnim modelom delovanja bodo mreže med ključnimi ustvarjalci lokalne ekonomije v Srcu Slovenije.

Trenutno so vzpostavljene naslednje mreže v Srcu Slovenije:

 • mreža turističnih ponudnikov,
 • mreža rokodelcev,
 • mreža kmetov,
 • mreža podjetnikov,
 • mreža vrtcev in šol,
 • mreža skupnosti (občin in javnih institucij).

Sodelovanje v mednarodnih projektih

Program Horizont 2020

Naslov projekta: »Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih po vsej Evropi«

Akronim: Projekt EU-th

Trajanje projekta: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2018

Občina Kamnik (Mladinski center Kamnik) je pilotno območje.

Projekt EUth spodbuja vključevanje mladih za aktivno vlogo v družbi. Ključni izziv, s katerim se ukvarjajo partnerji je, kako mlade vključiti, motivirati za aktivno vlogo v družbi, zgraditi zaupanje, da bodo verjeli, da bodo njihovi predlogi tudi upoštevani, da nekaj pomenijo. Namen je tudi povišati stopnjo zaupanja mladih v evropske institucije in Evropsko unijo ter več vključevanja mladih v procese odločanja. Namen je vzpostaviti sodoben sistem odločanja in komunikacije med mladinskimi organizacijami in organizacijami za mlade ter lokalno oblastjo/odločevalci. Oblikovalo oz. razvilo se bo sodobno orodje s katerim bodo občine lažje v sodelovanju z mlado populacijo oblikovale projekte in ukrepe za spodbujanje mladih za bolj aktivno vključevanje v družbo in lokalno okolje nasploh. V okviru projekta bo razvita tudi spletna platforma, ki bo tehnološko združevala dve obstoječi tehnologiji: mobilno aplikacijo Flash poll in spletno platformo Adhocracy.

Razvojni center Srca Slovenije je v projekt vključen kot partner. Aktivnosti bodo usmerjene v motivacijo, aktivacijo mladih, da jih spodbudimo, da zavzamejo aktivno vlogo v družbi. Cilj je, da se zasnuje raznoliko skupnost mladih pilotnega območja, ki bodo nastopali kot glavni organ pri komunikaciji z občinsko oblastjo in ostalimi deležniki v projektu ter testirali mobilno in spletno aplikacijo, ki sta namenjeni vzpostavitvi komunikacije med mladimi in odločevalci (občinami).

Na našem območju bomo izbrali največ dve osebi, ki bosta vključeni v izobraževanje in usposobljeni za stik z določevalci glede potreb mladih v določenih skupnostih.

Več informacij je dostopnih na spletni strani projekta: www.euth.eu.

Poziv za mlade je že objavljen na spletni strani: http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=2183.


Program: Evropa za državljane

Naslov projekta: Lokalne akcijske skupine za boljše evropske skupnosti

Akronim: LAGs4EU

Trajanje projekta: od 7. 3. 2015 do 5. 7. 2017

Vodilni partner: Lokalna akcijska skupina (LAS) Srednja Istra, Hrvaška.

Partnerske države: Hrvaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Italija, Romunija, Litva, Poljska, Češka in Slovaška.

Cilj projekta je okrepiti sodelovanje državljanov EU pri razvoju in izvajanju aktivnosti, ki jih organizirajo lokalne akcijske skupine v Evropski uniji. Specifična cilja projekta sta okrepiti znanje in veščine predstavnikov lokalnih odločevalcev in LAS pri izvedbi razvojnih akcij na terenu ter okrepiti izmenjavo znanj med LAS-i na področju vključevanja deležnikov in spodbujanja prostovoljstva pri lokalnem razvoju.

Projekt, pri katerem sodelujeta tudi Razvojni center Srca Slovenije in Občina Kamnik, se izvaja v obliki devetih 3-dnevnih dogodkov v vseh partnerskih državah, tudi v Srcu Slovenije. Obiski bodo namenjeni reševanju skupnega izziva partnerjev – zagotoviti, da strategije in aktivnosti lokalnih akcijskih skupin odražajo potrebe in želje prebivalcev.
Udeleženci dogodkov bodo s pomočjo seminarjev, interaktivnih delavnic, terenskih obiskov, prezentacij, konferenc in komunikacijskih orodij (spletne strani partnerjev, socialni mediji, novinarske konference, vodnik dobrih praks) spoznali konkretne primere, kako vključiti lokalne deležnike v aktivnosti LAS/odločanje na lokalni oz. regionalni ravni. Hkrati pa bodo dogodki omogočili povezovanje deležnikov iz Evropske unije in krepitev njihovih kapacitet za izvajanje evropskih projektov. Na koncu projekta bodo partnerji vzpostavili mrežo mest preko podpisa dogovora o sodelovanju.


Program: Interreg Europe

Naslov projekta: Podporni ekosistem za podjetništvo za tradicije in inovacije

Akronim: TRINNO

Trajanje projekta:od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2021

Vodilni partner:Razvojna agencija Nikozija (Ciper).

Partnerske države:Italija, Madžarska, Irska, Španija.

Osrednje teme razvoja Evropske Unije so ustvarjanje novih delovnih mest, ustanavljanje podjetij, rast in inovacije in s temi izzivi se bo ukvarjal tudi projekt TRINNO. Projekt promovira dinamične oblike podpornega okolja za podjetništvo v petih evropskih regijah in spodbuja deležnike v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za izboljšanje instrumentov politike na tem področju. Promovira tudi uporabo digitalnih inovacij v lokalnem gospodarstvu in njihovih prednosti v tradicionalnih sektorjih.

Kot rezultat projekta se predvideva izboljšanje strukture upravljanja politik na tem področju. Pripravljene bodo analize stanja v regijah, ki sodelujejo v projektu, izvedene pa bodo tudi različne izobraževalne delavnice in izmenjave dobrih praks. Organizirani bosta dve večji konferenci na mednarodni ravni v Szegedu na Madžarskem in v Arezzu v Italiji.

KIK štarter Kamnik je vključen v mrežo deležnikov, ki se bo udeleževala tematskih delavnic v tujini (ogledi dobrih praks), izvedenih pa bo tudi 6 delavnic regijskih deležnikov.

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/trinno

Facebook stran: https://www.facebook.com/trinnoproject/
Twitter: https://twitter.com/TRINNO_project


Program: Interreg Europe

Naslov projekta: Inovativne rešitve za oskrbo na domu

Akronim: HoCare

Trajanje projekta:od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2020

Vodilni partner:Arezzo Innovazione (Italija).

Partnerske države:Ciper, Bolgarija, Romunija, Litva, Madžarska, Portugalska, Češka, Slovenija.

Staranje prebivalstva je izziv za vse regije v Evropski Uniji, a hkrati pomeni tudi priložnost za rast in delovna mesta, saj je v inovativnih rešitvah za oskrbo na domu veliko potenciala tudi za mala in srednje velika podjetja. Projekt HoCare se bo ukvarjal z iskanjem inovativnih rešitev za oskrbo na domu in spodbujal različne deležnike (pristop »QuadrupleHelix«)v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za spremembe na tem področju. V Sloveniji se bomo nanašali predvsem na Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki vključuje tudi regulativo glede oskrbe na domu.

Kot rezultat projekta se predvideva izboljšanje strukture upravljanja politik na področju oskrbe na domu. Pripravljene bodoanalize stanja v regijah, ki sodelujejo v projektu, izvedene pa bodo tudi tri mednarodne tematske delavnice, na katerih bodo sodelujoči izmenjali in izmenjave dobrih praks na področju oskrbe na domu.

Zavod Oreli je vključen v mrežo deležnikov, ki se bodo udeleževali tematskih delavnic v tujini (ogledi dobrih praks) ter več delavnic regijskih deležnikov.

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/hocare

Twitter: https://twitter.com/HoCare_project


Program: Erasmus+

Naslov projekta: Spodbujanje podjetništva in gospodarskega razvoja med mladimi, ki niso v izobraževanju ali zaposleni - neaktivni (»NEETs«)

Akronim: SEEDs among NEETs

Trajanje projekta:od 1. 8. 2016 do 31. 1. 2018

Vodilni partner:Vyara Foundation, Tryavna (Bolgarija).

Partnerske države:Bolgarija, Romunija, Malta, Portugalska, Latvija, Slovenija.

Pojav »NEETs« je problem na evropski ravni in samo s skupnimi prizadevanji se lahko najde rešitve. »NEETs« so popolnoma neaktivne osebe, ki niso vključene niti v izobraževanje ali usposabljanje in niso v delovnem razmerju. Namen projekta je zagotoviti možnosti za mladinske delavce iz 6 evropskih držav, da delijo dobre prakse in se učijo iz izkušenj. Projekt je mišljen kot izmenjava dobrih praks in inovativnih zamisli ter njihovo vključitev v organizacijah in državah, kjer se taki pristopi niso uporabljali prej. Po drugi strani pa se koncept projekta osredotoča na mednarodno sodelovanje v smislu povečanja evropske razsežnosti mladinskega dela na lokalni ravni.

Cilji

 • povečati zmogljivost mladinskih delavcev v ruralnem okolju za podporo mladim »NEETs«, da se jih vključi v lokalno skupnost, sistem usposabljanja in / ali na trg dela. Predstaviti jim inovativne pristope, ki izboljšajo vključevanje »NEETs« in prikrajšane mlade ter omogočiti izmenjavo dobrih praks in inovativnih pristopov v partnerstvu organizacij iz 6 držav EU;
 • zagotoviti priložnosti za neformalno učenje za 14 ljudi (2 na partnerja), ki delujejo v mladinskem delu v ruralnem okolju, s čimer izboljšujejo svoje ključne sposobnosti in spretnosti - uporaba IKT in tujih jezikov - in svoje sposobnosti, da bi aktivirali »NEETs« in vse zainteresirane strani;
 • spodbujati kakovostnejšo delo z mladimi sodelujočih organizacij in njihovih skupnosti preko povezovanja v praksi izmenjanih metod, pristopov in dobrih praks.

Vključeni bodo tudi mladi NEET (neaktivne osebe, ki niso vključene niti v izobraževanje ali usposabljanje in niso v delovnem razmerju) iz občine Kamnik.

7. Vključevanje Občine Kamnik v transnacionalne programe - program Podonavje

Program Podonavje

Naslov projekta: Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region

Akronim: CityWalk

Trajanje projekta: od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2019

Občina Kamnik je pilotno območje.

Projekt CityWalk je usmerjen v iskanje rešitev za zmanjšanje emisij in hrupa ter dvig varnosti in kvalitete bivanja v podonavski regiji. Da bi dosegli zastavljeno, je med drugim potrebno povečati vlogo ter pogoje za trajnostne oblike mobilnosti v urbanem prometu, kot sta hoja in kolesarjenje.

Povečanje emisij toplogrednih plinov in zastoji so negativni stranski učinki urbanizacije, ki izhajajo iz neučinkovitih in nevzdržnih lokalnih prometnih sistemov. Ključni izziv mest je zato izboljšanje prometnih sistemov in dostopnost na okolju prijazen način. Projekt bo v ta namen z različnimi aktivnostmi prispeval k izboljšani mobilnosti v mestih podonavske regije ob hkratnem zmanjševanju emisij, hrupa in zastojev ter povečanju varnosti, ki bodo naredile mesta bolj prijetna za življenje.

S poudarkom na hoji predlagani projekt obravnava izziv izboljšanja mobilnosti v vključenih mestih s celostnim pristopom – z oblikovanjem učinkovite kombinacije različnih prevoznih sredstev. Partnerstvo bo med drugim pripravilo priročnik/vodnik za pohodnost, različna spletna orodja, oblikovalo 8 načrtov pohodnosti, izvedlo 8 pilotnih aktivnosti (tudi v mestnem jedru Kamnika), razvilo in predstavilo predlog spremembe prometnih politik/predpisov.

Vodilni partner: Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

Partnerstvo: First Hungarian Responsible Innovation Association (HUN), Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z Občino Kamnik (SLO), Nyíregyháza Industrial park Ltd. (HUN), Cassovia Life Sciences (SLK), City municipality Varaždin (CRO), Municipality of Oradea (ROM), Varna Free University "Chernorizets Hrabar" (BG), Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZH), Municipality of Weiz (AUT), Varna Municipality (BG), City of Valjevo (SRB), Chamber of Commerce and industry of Serbia (SRB), Občina Ptuj (SLO), City of Stříbro (CZH), Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (HUN), Ministry of Construction, Transport and Infrastructure (SRB)

Predvidena celotna vrednost projekta znaša 2.380.492,20 EUR, proračun za Razvojni center Srca Slovenije, ki v projektu deluje v korist Občine Kamnik, pa znaša 171.100 EUR. Projekt je bil potrjen novembra 2017 in se je že pričel izvajati.

Strategijo hodljivosti in lokalni načrt hodljivosti si lahko ogledate tukaj.

8. Vključevanje OK v transnacionalne programe- program Srednja Evropa

Naslov projekta: Valorizing, Making Competitive and Sustainable the SPA Culture as an Intangible Cultural Heritage

Akronim: SPACult

Trajanje projekta: od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020

Omenjeni projekt se osredotoča na iskanje trajnostnih razvojnih rešitev za prihodnost srednjeevropskega termalnega turizma, ki kot uveljavljena blagovna znamka in hkrati kulturna dediščina privablja goste z vsega sveta in predstavlja pomemben prispevek k turizmu v regiji. Glede na naraščajočo ponudbo, spremenjene navade turistov, digitalizacijo in globalizacijo postaja konkurenca za pritegnitev turistov vse večja in posledično resen izziv za regijo. Z različnimi aktivnostmi bomo zato poiskali inovativne rešitve za izboljšanje konkurenčnosti in trajnosti regionalne spa kulture in poskušali pritegniti nove ciljne skupine obiskovalcev, ki si poleg konvencionalne kopalne izkušnje želijo dodatnih doživetij in raziskovanja turističnih potencialov zaledja zdravilišč (lokalna ekološka gastronomska ponudba, prikaz tradicionalnih obrti, športno-kulturne aktivnosti, domača zdravila…).

Projektni partnerji iz uveljavljenih srednjeevropskih zdraviliških mest in območij bomo v ta namen izvedli analize zdraviliške ponudbe in potreb ciljnih skupin ter na njihovi podlagi razvili inovativne nadnacionalne rešitve za optimizacijo turistične ponudbe srednjeevropskih nosilcev zdraviliškega turizma. Le-te bodo spodbujale javno-zasebna partnerstva, uvajanje IKT tehnologij ter usposabljanje javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju termalne kulture. Projekt bo zaokrožen z izvedbo pilotnih ukrepov, s katerimi bodo (med drugim tudi v Občini Kamnik) testirane oblikovane inovativne rešitve za okrepitev zdraviliške-turistične ponudbe.

Vodilni partner: Dolnośląska Organizacja Turystyczna (POL)

Partnerji: COMUNE DI ACQUI TERME (ITA), Občina Kamnik (SLO), Hévíz Város Önkormányz at (HUN), Mesto Piešťany (SLK), Venetian Heritage Cluster srl (ITA), Technische Universität Dresden (GER), The Tourism Observatory for Health, Wellness and Spa (Xellum Kft.) (HUN), Comune di Cervia (ITA), Općina Krapinske Toplice (CRO)

Predvidena celotna vrednost projekta znaša 1.977.658,50 EUR, proračun za Občino Kamnik, ki v projektu med drugim vodi delovni sklop komunikacij, pa znaša 192.925 EUR. Rezultate evalvacije projektne prijave pričakujemo v marcu 2017.

9. Vključevanje Občine Kamnik v čezmejne programe – program Interreg Slovenija – Avstrija

Naslov projekta: Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije/ Belebung des traditionellen Streuobstbaus

Akronim: OBST

Trajanje projekta: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019

Občina Kamnik sodeluje v projektu Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije - OBST, ki je bil prijavljen na razpis Programa sodelovanja Slovenija – Avstrija 2014 - 2020 znotraj prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov« in programskega specifičnega cilja »Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine«.

Projekt OBST se ukvarja z ohranitvijo naravne in kulturne dediščine v povezavi s turističnim potencialom čezmejnega območja. Glavni cilj projekta je z ukrepi varstva narave ohraniti pestrost visokodebelnih travniških sadovnjakov ter s pospeševanjem in izboljšanjem proizvodne funkcije ustvariti temelje za oblikovanje novih regionalnih turističnih produktov in storitev. V skupni čezmejni projekt smo se povezali partnerji iz Slovenije in avstrijske Koroške, ker je tradicija sadjarstva na tem prostoru prisotna že stoletja in je del skupne kulturne dediščine. Visokodebelni travniški sadovnjaki imajo neprecenljivo ekološko vrednost, saj so življenjski prostor številnih vrst rastlin in živali, sadna drevesa pa so bogat genski vir in so kot taki izredno pomembni za prilagajanje nepredvidljivim spremembam v okolju in za prihodnje potrebe ljudi. Sodoben čas od proizvajalcev zahteva visoko produktivnost in čim nižje stroške pridelave, hkrati pa so zavezani družbeni odgovornosti, ki vključuje tudi varovanje okolja in vzdrževanje krajine. Življenjska doba sadnih dreves je omejena, zato se soočamo z zmanjševanjem površin dobro ohranjenih sadovnjakov in izginjanjem biotske pestrosti. K temu pripomorejo še naravne katastrofe, neekonomičnost pridelave, izginjanje tradicionalnih znanj, nedonosnost in slabše možnosti za uporabo sodobnih strojev.

OBST predlaga spremembe v smeri trajnostne revitalizacije in obnove sadovnjakov za ohranitev in povečanje biološke pestrosti. Travniške sadovnjake bomo s pomočjo turističnih centrov in kmetij z dopolnilno dejavnostjo vključili v ponudbo območja kot nov turistični produkt za aktivno preživljanje dopusta in doživetje prvinskosti narave. Pri tem bo poudarek na opazovanju, varovanju in doživljanju zaščitenih vrst in habitatov ter promociji zdravega načina življenja, vključno z lokalnimi produkti iz neokrnjene narave. V projektu, ki traja tri leta, bomo povezali sadjarska društva, sadjarje, turistične ponudnike in naravovarstvenike in jih vključevali v mednarodne strokovne delavnice, demonstracije, ekskurzije in natečaje. Na treh pilotnih območjih, to je na avstrijskem Koroškem, v občini Kamnik in v Podravju, bomo revitalizirali sadovnjake ter vzpostavili učne objekte, ki bodo ciljnim skupinam nudili informacije o biološki in vrstni pestrosti v različnih letnih časih, predstavljeni pa bo tudi sadni produkti, ki bodo promocijsko pakirani v embalažo z naravovarstvenimi sporočili in fotografijami ogroženih vrst. Učni sadovnjaki, obstoječe sadne ceste in etnološki dogodki v zvezi s sadjarstvom in sadjarsko tradicijo bodo povezani v mednarodno sadno cesto, ki bo predstavljena v skupni brošuri, v medijih in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih. V mednarodno sadno cesto bodo na novo vključeni tudi turistični centri, turistične kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, sadne drevesnice, predelovalni obrati in drugi, ki ponujajo storitve in produkte, povezane s sadjarstvom in sadjarsko tradicijo. Sadjarji se bodo lahko poučili o sodobnih, tehnološko izpopolnjenih tehnikah obdelave tal, vzdrževanja drevja in pridelovanja sadja na skupni mednarodni demonstraciji opreme in tehnologij, ki bo potekala s prikazom delovanja v živo. Turistični centri, kmetije z dopolnilno dejavnostjo in lokalne skupnosti bodo turistom, šolskim skupinam in obiskovalcem območja ponudile nove turistične vsebine, kot so: aktivno preživljanje prostega časa, vključevanje v proces samooskrbe s sadjem in izdelave sadnih produktov, spoznavanje načinov oskrbe sadnih dreves itd. Projekt bo omogočil izvedbo fotografskega natečaja ter številne druge promocijske aktivnosti, ki bodo približale travniške sadovnjake, tradicijo in zdrav način življenja obiskovalcem območja.

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije-Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Partnerji: Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten (AUT), Verein Regionalentwicklung Südkärnten (AUT), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (SLO), Zavod za turizem in šport v občini Kamnik (SLO)

Predvidena celotna vrednost projekta znaša 976.845,37 EUR, proračun za ZTŠ Kamnik pa znaša 164.884 EUR. Rezultate evalvacije projektne prijave pričakujemo do izteka leta 2016.

10. Vključevanje Občine Kamnik v čezmejne programe – program Interreg Slovenija – Hrvaška

Naslov projekta: Glasba, oblačila, sodobnost ljudskega izročila

Akronim: GOSLI

Trajanje projekta: od 1.8.2017 do 31.1.2020

Oblačilna in glasbena dediščina (O&GD) kot stebra kulturne identitete čezmejne regije predstavljata velik neizkoriščen potencial programskega območja, ki se zaradi osredotočenosti turistične ponudbe na naravne danosti in nezanimanja za KD sooča z zapostavljanjem/izgubo pomembnih virov omenjene dediščine, šibek prenos tradicionalnih in sodobnih znanj v turistično ponudbo O&GD pa prispeva k nekonkurenčnosti programskega območja. Posledično bomo preko istrske in alpske ljudske glasbe in čezmejne oblačilne kulture kmečkega in mestnega prebivalstva do 1. svetovne vojne (vključno s pečno čipko in belokranjskimi nošami, sestavinama registrirane nesnovne KD) predstavili valorizacijo kulturnih virov za potrebe trajnostnega turističnega razvoja regije. Glavni cilj projekta je s sodobno interpretacijo, skupno turistično ponudbo ter krepitvijo zmogljivosti valorizirati in aktivno ohranjati istrsko in alpsko ljudsko glasbo in čezmejno oblačilno kulturo od 19. stoletja do 1. svetovne vojne. Glavni outputi projekta GOSLI so: čezmejna turistična destinacija O&GD, sodobna interpretacija O&GD (konceptualna in izvedbena), skupna turistična ponudba (nadgrajeni izbrani festivali O&GD, turistični paket) ter osebe s pridobljenimi zmogljivostmi za aktivno ohranjanje O&GD.

Osrednja aktivnost projekta je nadgradnja festivalov Dnevinarodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku, Festivala ovčje volne Bicka v Solčavi ter festivala TradInEtno v Pazinu, na podlagi konceptov sodobne interpretacije oblačilne in glasbene dediščine (oblikovani bodo prototipi sodobne mode s primesmi tradicije ter nabor sodobne glasbe s primesmi tradicije). Pomembne aktivnosti so še oblikovanje in trženje turističnega paketa O&GD, izdelava promocijskega materiala za čezmejno turistično ponudbo O&GD (material oblikujejo študenti oblikovanja oblačil in tekstilij), ter vzpostavitev mreže deležnikov čezmejne O&GD, z namenom zagotavljanja trajnosti čezmejne ponudbe O&GD. Obiskovalcem omenjenih festivalov bo zagotovljena bogata dodatna ponudba dogodkov, na primer koncerti sodobne glasbe programskega območja s primesmi tradicije, modna revija sodobne interpretacije čezmejne OD, razstave oblačil/dodatkov/izdelkov na temo sodobne interpretacije čezmejne OD, prikaz videa modne revije na velikem platnu s strokovno predstavitvijo in dogodki poustvarjanja čezmejne O&GD, dogodki z vključevanjem izseljencev. V ta namen bomo preko trženja turističnega paketa, ki bo povezoval čezmejno turistično ponudbo O&GD partnerjev, namestitve, kulinariko in ostale znamenitosti območja projekta in drugo ponudbo vključenih turističnih ponudnikov ter preko pestrega nabora promocijskega materiala (brošure, material za otroke, objave v medijih, turistični spominki…), na omenjene dogodke in v programsko območje pritegnili širok krog obiskovalcev z različnimi potrebami/pričakovanji s celotnega čezmejnega območja ter od drugod.

Korist od projekta bodo imeli obiskovalci območja projekta, lokalno prebivalstvo, lastniki območij dediščine ter organizacije in posamezniki s področja KD in trajnostnega turizma. Projekt zagotavlja pametno ravnotežje med ohranjanjem in trajnostno rabo KD, saj v turistično ponudbo KD vpeljuje strokovno ovrednotenje in kreativno nadgradnjo, hkrati pa z integriranim pristopom krepi čezmejno sodelovanje in zmogljivosti z vključevanjem različnih deležnikov. Predstavlja edinstven primer valorizacije ljudske glasbe in oblačil, namenjen tudi spodbujanju nujno potrebnega, a pomanjkljivega medkulturnega dialoga v regiji. Posledično je obvezen čezmejni pristop. Projekt bo prispeval tudi k preseganju fizičnih/drugih meja in k odpravi predsodkov/zgodovinskih zamer v skupnem (evropskem) prostoru, v katerega kljub številnim preizkušnjam trdno verjamemo.

Vodilni partner: Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik

Partnerji: Grad Pazin, Občina Solčava, Naravoslovno-tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Etnografski muzej Istre ter Slovensko kulturno društvo Lipa Buzet

Predvidena celotna vrednost projekta znaša 691.766,72 EUR, proračun za ZTŠ Kamnik pa znaša 171.958,92 EUR. Rezultate evalvacije projektne prijave pričakujemo spomladi 2017.


Naslov projekta: Trgovsko - turistična pot Jurlina Seydla med Kamnikom in Kastavom

Akronim: Pot Jurlina

Trajanje projekta: od 1.5.2017 do 30.4.2019

Cilj projekta Pot Jurlina je čezmejno povezati turistične ponudnike in upravljavce objektov, ki so predmet kulturne dediščine, z namenom oblikovanja enovitega turističnega proizvoda. V sklopu projekta bomo poiskali ključna zgodovinska dejstva in skupne zgodovinske momente 2 mest, Kamnika in Kastava, ki se navezujejo na čas turških vpadov ter jih vsebinsko povezali v enoten, čezmejni turistični aranžma, »Trgovsko – turistična pot Jurlina Seydla«, ki bo vključeval ogled zgodovinsko pomembnih obrtnih delavnic ter kulturnih in naravnih znamenitosti obeh krajev. Z identifikacijo pomembnih zgodovinskih dogodkov bomo posledično prispevali k ponovni obuditvi in ohranjanju doslej neizkoriščenih potencialov obeh mest. Poseben pristop naše ponudbe bo način predstavljanja obrti in zgodovinskih dogodkov, ki bo izveden s pomočjo »Live Action Role Playing« (LARP) - način za transmedijsko pripovedovanje zgodb, ustvarjanje doživetij in transformacijo. Ta inovativen način predstavitve zgodovinskih momentov, predstavlja odlično priložnost za spoznavanje kulturne dediščine in preživljanje prostega časa posameznikov ter priložnost za izvedbo team buildingov za podjetja in izvedbo kulturnih dni za šole in vrtce. V izvedbo aranžmajev, za predstavitve določenih zgodovinskih momentov, bomo vključili najširše število turističnih ponudnikov, upravljavcev kulturnih objektov in naravne dediščine iz lokalnega okolja, kar bo ključno prispevalo k dodani vrednosti oblikovanega aranžmaja.

Na začetku projekta bomo izvedli izobraževanja o sodobnih načinih promocije turističnih storitev in produktov, v zaključku pa izdelali priporočila sodobnega promoviranja turističnih produktov, ki bodo vključevala najučinkovitejše, sodobne metode in načine promocije turističnih produktov. Priporočila bomo izdelali na osnovi pridobljenih znanj na delavnicah in z analizo najučinkovitejših načinov promocije, ki jih bomo izvajali v sklopu naših projektnih aktivnosti.

Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik bo v projektu sodeloval zlasti pri oblikovanju in trženju turističnih paketov zaokrožene turistične ponudbe konzorcija partnerjev.

Vodilni partner: Zavod Jurlina Seydla

Partnerji: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Grad Kastav, Castua d.o.o., Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o.

Predvidena celotna vrednost projekta znaša 956.680,80 EUR, proračun za ZTŠ Kamnik pa znaša 27.230,60 EUR. Rezultate evalvacije projektne prijave pričakujemo spomladi 2017.

11. Večgeneracijski center Ljubljana

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju ministrstvo) je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov.

Predmet omenjenega javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe, namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam.

Občina Kamnik se je z namenom okrepitve medgeneracijskega povezovanje naših najbolj ranljivih občank in občanov aktivno vključila v projekt Večgeneracijski center Ljubljana, ki ga je s kompetentnimi osrednjeslovenskimi partnerji s področja socialnega varstva (Zavod Oreli – Kamnik, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, DSO Grosuplje) prijavil vodilni partner Zavod Cene Štupar iz Ljubljane.

VGC Ljubljana bo v primeru dodelitve nepovratnih sredstev omogočil dvig kakovosti življenja ranljivih skupin ter preprečeval njihov zdrs v socialno izključenost na različne načine. Zagotavljal bo dostopnost do raznovrstnih in kakovostnih programov pri prijavitelju in partnerskih organizacijah (zagotovljena bosta brezplačna udeležba in dostop vsem ranljivim skupinam, tudi invalidom). Spodbujal in omogočal bo njihovo vključitev v raznovrstne, kakovostne vsebine za opolnomočenje na vseh področjih življenja (fizično področje – spodbujanje zdravega načina življenja preko gibalnih, kreativnih in mentalnih (kognitivnih) aktivnosti ter vključevanje v strokovne vsebine za izboljšanje zdravstvene pismenosti ter zdravega načina življenja; čustveno področje – vključevanje v skupine za samopomoč in delavnice za osebnostno rast; miselno področje – informiranje, svetovanje, izobraževanje in prenos znanj s pomočjo raznovrstnih delavnic ter predavanj; socialno področje – zagotavljanje neformalnega druženja, vključevanje na prireditve, dogodke; duhovno področje – vključevanje v delavnice za osebnostno rast, skupine za samopomoč). Prispeval bo k opolnomočenju z znanji, veščinami in sposobnostmi za samostojno in kvalitetno življenje (preko vključevanja v različne delavnice). Zagotavljal bo informiranje in svetovanje o dejavnostih in vsebinah, ki jih pokriva, s pomočjo katerih si lahko ranljive skupine izboljšajo kakovost življenja in preprečijo socialno izključenost. Spodbujal bo medsebojno druženje in srečevanje s pomočjo za to namenjenega prostora in s pomočjo organiziranih prireditev, dogodkov, srečanj, festivalov. Krepil bo integracijo ranljivih skupin s pomočjo aktivnosti socialne participacije in drugih izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih skupnostnih aktivnosti. Spodbujal bo medgeneracijsko sodelovanje ter solidarnost in strpnost med generacijami.

Zavod Oreli, zavod za socialno podporo, svetovanje, raziskovanje in izobraževanje ostarelih, oseb s posebnimi potrebami, mladih in ostalih skupin prebivalstva, je kot projektni partner sodeloval pri prijavi vsebin projekta in razpisne dokumentacije, s poudarkom na potrebah ranljivih skupin v lokalnem okolju. V sodelovanju z nekaterimi kamniškimi društvi in drugimi izvajalci socialno-varstvenih vsebin bo v okviru omenjenega projekta večgeneracijskega centra v kamniški izpostavi le-tega izvedel različne vsebine s področja mladih in starejših brezposelnih za večjo konkurenčnost na trgu dela, izobraževalne vsebine za starejše, medgeneracijske vsebine, vsebine za samopomoč in vsebine za vključevanje ranljivih skupin v socialne mreže preko prostovoljstva ter IKT opismenjevanja in podpore.

Občina Kamnik za potrebe kamniške izpostave omenjenega VGC poleg nabora vsebin, usklajenih s socialno problematiko v lokalnem okolju, zagotavlja financiranje nekaterih vsebin in najemnine za prostor, v katerem se bodo omenjene vsebine izvajale.

Aktivnosti omenjenega projekta bodo, v primeru odobritve projekta, sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije, in se bodo izvajale od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021.

Ministrstvo bo posamezni projekt (VGC) sofinanciralo do največ 575.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Rezultati evalvacije projektne prijave bodo predvidoma znani do konca leta 2016.

12. Vključevanje Občine Kamnik v evropske projekte v vlogi pridruženega partnerja

Program Območje Alp: Projekt PlurAlps

Projekt PlurAlps je namenjen povečanju teritorialne privlačnosti in socialne kohezije gorskih in obrobnih alpskih občin in regij s krepitvijo zmogljivosti za zagotavljanje storitev splošnega pomena za priseljence (ekonomske in politične migrante iz Evrope in od drugod, beg možganov). Aktivnosti bodo usmerjene v izboljšanje strategij za socialno načrtovanje in vključevanje priseljencev, v izboljšanje med-sektorskega sodelovanja za vključevanje priseljencev ter v povečanje ozaveščenosti javnosti inv oblikovanje sektorskih politik.

Občina Kamnik bo preko transnacionalnih izmenjav z drugimi projektnimi partnerji in opazovalci spoznala rešitve za vključevanje priseljencev v drugih alpskih regijah in preverila prenosljivost teh rešitev v svojo lokalno skupnost.

Knjižica z informacijami za priseljence "Kamnik, moj novi dom"  je pripravljena kot ena od pilotnih aktivnosti v okviru projekta PlurAlps:  Priseljevanje, kulturna raznolikost in pluralizem kot priložnosti za območje Alp (program INTERREG Območje Alp). Prinaša osnovne informacije o razpoložljivih storitvah na področju sociale, zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja, učenja slovenščine, pomoči pri sporazumevanju ter informacije o kulturnih, športnih in društvenih dejavnostih v lokalnem okolju.

S knjižico želimo priseljencem olajšati prve korake v novem okolju in jih spodbuditi, da se vanj dejavno vključijo.

Informativna knjižica je pripravljena v štirih jezikih in sicer: v albanskem, angleškem, bosanskem in makedonskem. Knjižice so dostopne na povezavah:


Program Mediteran: Projekt Local4Green

Osrednja aktivnost projekta Local4Green bo oblikovanje zelenih fiskalnih politik za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije v lokalnih skupnostih. Občina Kamnik v projektu nastopa kot pridruženi partner slovenskega partnerja – Gradbeni inštitut ZRMK. Projektni partner ZRMK bo v projektu izvajal tehnično podporo in svetoval pri oblikovanju zelene fiskalne politike po prilagodljivem modelu, ki ga bo promoviral projektni konzorcij. Med drugim bo v Občini Kamnik analiziral stanje in predlagal določene dejavnosti, vezane na učinkovito rabo energije in politiko obnovljivih virov energije ter ocenil, koliko toplogrednih plinov se lahko prihrani oziroma se je z ukrepi že prihranilo, kako se tega lotiti v javnem sektorju in kako skozi zeleno politiko v zasebnem sektorju (gospodinjstva) spodbujati k rabi obnovljivih virov energije.

Občina Kamnik bo spremljala potek projekta in nacionalnemu partnerju (G. inštitut ZRMK) pomagala pri organizaciji dogodkov, navezovanju stikov in pri pridobivanju podatkov ter preko pripomb in predlogov na projektne izdelke sooblikovala projektne rezultate.

13. Projekt Preobrazba

Projekt Revitalizacija samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij – kratko Preobrazba, je bil potrjen na prvem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za sklad ESRR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prijavitelj oziroma vodilni partner je Občina Kamnik, partnerja pa sta še VEZAL – zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje ter Noah Londer Charney s. p.

Samostan Mekinje je pomemben lokalni kulturni spomenik ter neizkoriščen potencial za socialno-ekonomski razvoj območja. Občina Kamnik bo v izogib propadanju in neizkoriščenosti obsežnega samostanskega kompleksa ter v želji po zagotavljanju kvalitetne ponudbe, ki bo služila potrebam lokalnega prebivalstva, s projektom izvedla sanacijo dela objekta ter oblikovala ponudbo raznovrstnih uporabnih vsebin za lokalno prebivalstvo, s čimer bo poskrbela za preobrazbo in nadaljnjo rabo objekta ob spoštovanju njegovih preteklih vrednot/tradicije in kulturno-izobraževalne razvojne usmeritve.

Več informacij o projektu je dostopnih tukaj.

14. Projekt Center za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik

Občina Kamnik je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« s projektom NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH – V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK Sklop II.

Projekt načrtuje izgradnjo ustreznih kapacitet in nakup ustrezne opreme za vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu in ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalni skupnosti.

V okviru projekta je Občina Kamnik prenovila dve predavalnici, povsem na novo zgradila 4 ambulante s čakalnico ter zagotovila vso potrebno opremo. Poseben poudarek Centra za krepitev zdravja v ZD Kamnik je na vključevanju ranljivejših skupin odraslih in otrok, kjer je preventiva še posebno pomembna. V Centru za krepitev zdravja deluje 11 strokovnjakov s področja pediatrije, fizioterapije, zdravstvene nege, dietetike, kineziologije in patronažne službe.

Naložbo oz. projekt sofinancirata Republika Slovenija in in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si.

15. Po stopinjah pastirjev

Trajanje projekta: september 2018 – januar 2020
Nosilec projekta: Občina Kamnik
Partner projekta: VELIKA PLANINA zaklad narave, podjetje za žičničarstvo, gostinstvo, turizem in rekreacijo d.o.o.
Skupna vrednost projekta brez DDV: 56.340,65 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 30.456,46 EUR

Opis projekta

Velika, Gojška in Mala planina veljajo za pomembno naravno območje Kamniško-Savinjskih Alp, obenem pa so tudi unikatna turistična destinacija v Sloveniji. V svoji ponudbi združuje bogato naravno in kulturno dediščino, povezano zlasti s tradicionalnim planinskim pašništvom. Infrastruktura (nihalka, sedežnica) omogoča tako letni kot tudi zimski turizem, turistično ponudbo pa zaokrožajo različni ponudniki gostinskih storitev. Kljub dobrim temeljem in bogatim naravnim ter kulturnim danostim pa je turistična ponudba na Veliki planini nepovezana. Mnogi obiskovalci so nehote prikrajšani za celovito doživetje in spoznavanje njenih skritih kotičkov in zanimivosti. Projekt Po stopinjah pastirjev rešuje problema nepovezanosti turističnih ponudnikov in znamenitosti ter pomanjkanja celovite turistične izkušnje bogastva Velike planine, saj vzpostavlja celovit turistični produkt, ki bo obiskovalce animiral, izobraževal, navdihoval za kreativnost ter usmeril k naravnim in kulturnim znamenitostim. Projekt Po stopinjah pastirjev predstavlja valorizacijo pomembne lokalne pa tudi nacionalne dediščine in primer ohranjanja območja z namenom povečanja njegove turistične vrednosti in doživetja obiskovalcev. Turistični produkt upošteva različne potrebe obiskovalcev Velike planine, od časa, ki ga imajo na razpolago, do njihovih preferenc in smeri prihoda na planino. Poleg usmerjanja in poučevanja obiskovalcev povezuje gostinske ponudnike, nekatere naravne in kulturne znamenitosti, predvsem pa obiskovalce na interaktiven način spodbuja k odkrivanju Velike planine z vsemi svojimi čuti. Projekt hkrati preusmerja obiskovalce, na uradne, v kataster vpisane poti, ki še niso širše poznane. Posledično vsaj delno omejuje negativne posledice razvoja turizma, ki s svojo množičnostjo izrazito poslabšuje stanje okolja, obiskovalcem pa omogoča spoznavanja širšega prostora in manj znanih zanimivosti, ki bi jih sicer izpustili. Učne table bodo opisovale dediščino območja, povezano predvsem z ljudskim izročilom tradicionalnega sezonskega pašništva, ki na teh planinah še vedno živi.

Projekt nagovarja obiskovalce območja in jih na nevsiljiv in inovativen način usmerja do manj znanih znamenitosti. Obenem prispeva k ohranitvi naravne in kulturne krajine, saj je za območje značilna visoka koncentracija obiskovalcev v času poletne in delno tudi zimske sezone.

Cilji:

 • povečanje inovativnosti in kreativnosti
 • okrepitev lokalne identitete
 • izboljšanje turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti
 • izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev
 • izboljšanje biotske krajinske raznovrstnosti
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev
 • izboljšanje socialnega kapitala
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • izdelava in postavitev učnih tabel
 • vzpostavitev spletnega portala za promocijo
 • razvoj in promocija turističnega produkta (vsebinska priprava gradiv in materialov za promocijo)
 • izobraževanje na temo zelenih zaposlitev
 • usposabljanje za lokalne turistične vodnike
 • oblikovanje in tisk promocijske zloženke

Rezultati:

 • nov turistični produkt
 • spletni portal
 • usposobljeni turistični vodniki
 • izvedeno izobraževanje na temo zelenih zaposlitev
 • promocijska zloženka

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Za vsebino je odgovorna Občina Kamnik. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

16. E-nostavno na kolo

Trajanje projekta: marec 2019 – november 2020

Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS S Ciljem, LAS Loškega pogorja, LAS Za mesto in vas; partner na območju LAS Srce Slovenije je Občina Kamnik.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 464.315,66 EUR, od tega vrednost EKSRP 394.668,35 EUR

Vrednost LAS Srce Slovenije brez DDV:  70.242,17 EUR,  od tega vrednost EKSRP 56.030,97 EUR

Opis projekta:

Večina območij že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so velikokrat omejene na občinske meje. Poudarek projekta E-nostavno na kolo je na izgradnji infrastrukture in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin. Operacija E-nostavno na kolo prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti. Ena od vsebin je tudi nadgradnja turističnih produktov, kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«.

Cilji projekta:

 • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti;
 • spodbujati trajnostno mobilnost;
 • spodbujati in razvijati trajnostni turizem;
 • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju;
 • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo;
 • razvoj novih turističnih proizvodov;
 • komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i.

Aktivnosti projekta:

 • koordinacija in vodenje projekta;
 • nakup in montaža opreme (v primeru LAS Srce Slovenije gre za nakup opreme za Občino Kamnik);
 • usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov;
 • spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami;
 • promocija projekta;
 • prenos znanj in izkušenj med LAS-i in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS.

Rezultati projekta:

 • vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi;
 • vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med deležniki in drugimi ciljnimi skupinami iz območij petih LAS;
 • kupljena in nameščena kolesarska oprema na vseh območjih vključenih LAS;
 • pripravljen koncept standardizacije »kolesarju prijaznega ponudnika«;
 • izvedena usposabljanja ponudnikov za izboljšanje oziroma prilagoditev ponudbe kolesarjem;
 • organiziran in izveden skupni ogled dobre prakse za vse ponudnike vključenih območij;
 • oblikovan in natisnjen zemljevid s predstavitvijo kolesarske ponudbe območja;
 • organizirani in izvedeni dogodki za spodbujanje kolesarstva med ranljivimi ciljnimi skupinami;
 • izdelan promocijski material (zvonec za kolo, zavoj prve pomoči);
 • študija s potujočo razstavo na temo razvoja kolesa kot prevoznega sredstva;
 • organizirani in izvedeni ogledi dobrih praks na območjih vseh vključenih LAS-ov ter prenos in implementacija znanj in izkušenj;
 • digitalni priročnik za ponudnike s predstavitvijo dobrih praks in konceptom standardizacije »kolesarjem prijazen ponudnik«.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

17. P+R KAMNIK

Naziv operacije: P+R KAMNIK

Trajanje operacije: avgust 2018 – september 2020

Investitor: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Skupna vrednost projekta brez DDV: 312.312,86 EUR, od tega vrednost sofinanciranja 249.850,29 EUR (85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo). 

Opis projekta:

Znotraj mestnega območja Kamnika trenutno ni urejenega nobenega  vozlišča P +R ob linijah JPP, ki bi bilo namenjeno uporabnikom JPP. Prebivalci občine Kamnik z  dnevnimi migracijami (delovnimi in šolskimi –  cca 30 % delovnega prebivalstva občine Kamnik se na delo vozi v Ljubljano) močno obremenjujejo prometnice med Kamnikom in Ljubljano, obremenjujejo okolje, povzročajo povečan promet v mestnih središčih (Kamnik, Mengeš, Trzin, Ljubljana). Glavni namen izvedbe vozlišča  P+R Kamnik je spodbujanje intermodalnosti in sprememba potovalnih navad s tem, da vzpostavimo pogoje da se vsaj del dnevnih migrantov preusmeri k uporabi JPP, torej vlaka. S tem se bistveno skrajša dolžina poti opravljena z avtomobilom (minimal. 23 km), posledično se zmanjša promet skozi mestna središča, zmanjša obremenitev okolja in poveča prometna varnost. Z ureditvijo kolesarnice z ustreznimi stojali za kolesa, bodo zagotovljeni pogoji za varno parkiranje 20 koles, s čimer bomo dodatno vzpodbudili občane, da pot do železniškega  postajališča opravijo s kolesom. Med aktivnostmi, ki bodo izvedene med izvajanjem operacije bo tudi obveščanje javnosti o poteku projekta in ozaveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti.

Investitor gradnje je Občina Kamnik, operacija pa bo sofinancirana z nepovratnimi sredstvi v višini 249.850,29 EUR, od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo. 

Cilji projekta:

 • zmanjšati število vozil skozi mestno središče Kamnika in s tem zmanjšati vplive motornega prometa na okolje;
 • zmanjšanje števila vozil na prometnicah Kamnik - Ljubljana in s tem zmanjšati vplive motornega prometa na okolje ter povečati prometno varnost;
 • povečati število uporabnikov JPP z zagotovljenim parkiranjem in z dvema dodatnima linijama hitrega vlaka v prometnih konicah (cilj CPS do 2020);
 • spodbujati trajnostno mobilnost in izboljšati kvaliteto zraka v mestih.

Rezultati projekta:

Izgradnja vozlišča P+R Kamnik, ki bo izvedeno v skladu s Smernicami za vzpostavitev sistema P+R  (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih in se uvršča v tip C  ter opremljeno v skladu z navedenimi smernicami. Opremljeno bo z:

 • 45 PM za osebna vozila, od tega 37 za osebna vozila, 4 PM za invalide in 4 PM, ki so namenjena polnjenju električnih vozil,
 • 10 stojal za kolesa, ki omogočajo parkiranje 20 koles,
 • 2 polnilni postaji, ki omogočata istočasno polnjenje 4 električnih vozil,
 • javno razsvetljavo,
 • kartomatom za prodajo vozovnic.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada in sredstvi Ministrstva za infrastrukturo.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/funding/cohesion-fund/

https://www.eu-skladi.si/