Mali grad

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve opravlja naloge na področjih spremljanja sprememb zakonov in drugih aktov, ki vplivajo na delovanje občine, zastopanja občine v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi, vodenja postopkov na drugi stopnji, vodenja in odločanja v zahtevnejših upravnih postopkih, pravna pomoč organom občine, izdelava pravnih ocen posameznih dejanj organov občine, preverjanje in pripravljanje zahtevnejših pogodb in splošnih aktov za občinsko upravo, pripravljanje dokumentacije za reševanje sporov na sodiščih in izvensodno poravnavo sporov, pripravljanje gradiv za Občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja, priprava zemljiškoknjižnih predlogov, strokovna pomoč javnim uslužbencem pri vodenju upravnih postopkov, organiziranje in izvajanje občinske redarske, inšpekcijske službe ter prekrškovnega organa, opravljanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, vodenje postopkov dodeljevanja neprofitnih stanovanj in reševanje stanovanjske problematike občanov, pridobivanje, prodaja, menjava, oddajanje in najem nepremičnin ter drugega premoženja, izvajanje upravnega poslovanja, gospodarjenje s premoženjem občine, pravno spremljanje sklenjenih pogodb, sodelovanje pri pripravi in vodenju investicij iz delovnega področja oddelka, spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja oddelka, druge naloge, ki sodijo v delovno področje tega oddelka.

Občina Kamnik
Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Telefon: 01 831 81 25
Faks: 01 831 81 45, 01 831 81 19
Elektronska pošta: mfb/mphbsAlbnojl/tj

Vodja oddelka: Maja Sušnik, direktorica

Telefon: 01, 831 81 25
Faks: 01 831 81 45, 01 831 81 19
Elektronska pošta: maja.susnik@kamnik.si
Pisarna: 40/I. nad.

Nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov

Skupna namera o oddaji javnih površin v najem 2017

Strategija najemov javnih površin za leto 2017

Skupna namera o oddaji javnih površin v najem 2016

Strategija najemov javnih površin za leto 2016

Vloge in obrazci

Organizacijska sestava Oddelka premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Višja svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
Ivanka Ogrinec
Pisarna: 19/I. nad.
Telefon: 01 831 81 53
Elektronska pošta: jwbolb/phsjofdAlbnojl/tj

Svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
Lidija Fujan
Pisarna: 21/I. nad.
Telefon: 01 831 81 38
Elektronska pošta: mjejkb/gvkboAlbnojl/tj

Višja svetovalka za reševanje pravnih zadev
Nika Ovijač
Pisarna: 19/I. nad.
Telefon: 01 831 81 10
Elektronska pošta: ojlb/pwjkbdAlbnojl/tj

Strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve VII/1
Sanja Kukovič
Pisarna: 31/I. nad.
Telefon: 01 831 82 02
Elektronska pošta: tbokb/lvlpwjdAlbnojl/tj

Višja svetovalka za reševanje pravnih zadev in svetovanje
Petra Stergar

Pisarna: 35/I. nad.
Telefon: 01 831 81 28
Elektronska pošta: qfusb/tufshbsAlbnojl/tj

Administratorka V
Ingrid Pančur

Pisarna: 1/P
Telefon: 01 831 81 41 
Elektronska pošta: ingrid.pancur@kamnik.si

Strokovna sodelavka VI
Branka Peterlin
Pisarna: 1/P
Telefon: 01 831 81 40
Elektronska pošta: branka.peterlin@kamnik.si

Višji svetovalec za izvajanje prekrškovnih zadev
Ivo Kokalj
Pisarna: Maistrova 18
Telefon: 01 831 81 21
Elektronska pošta: jwp/lplbmkAlbnojl/tj

Svetovalka za izvajanje prekrškovnih postopkov in druge naloge
Maja Vugrinec
Pisarna: Maistrova 18
Telefon: 01 831 81 96
Elektronska pošta: nbkb/wvhsjofdAlbnojl/tj

Inšpektorica
Bogomira Skvarča Jesenšek
Pisarna: Maistrova 18
Telefon: 01 831 81 21
Elektronska pošta: cphpnjsb/tlwbsdbAlbnojl/tj

Občinski redar
Robert Zajc
Pisarna: Maistrova 18
Telefon: 01 831 81 08
Elektronska pošta: spcfsu/{bkdAlbnojl/tj

Vladimir Jenko
Pisarna: Maistrova 18
Telefon: 01 831 81 37
Elektronska pošta: wmbejnjs/kfolpAlbnojl/tj