Mali grad

Informacije in razpisi

Razpisovalec

Naziv razpisa, poziva

Razpisana vrednost v EUR

Rok za prijave

Ministrstvo  za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis "Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami"

 405.000 15. 7. 2017
Ministrstvo  za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij

 6 mio 17. 7. 2017
Ministrstvo  za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

 1.620.000 10. 7. 2017
Ministrstvo  za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki

 1.494.000  3. 7. 2017
Ministrstvo za kulturo

Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPP-DP2017

 19.500 31. 11. 2017
Ministrstvo za kulturo

Javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji« (JR-ESS-RANLJIVE SKUPINE GOVORCEV)

500.000  14. 8. 2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018  12 mio  4. 9. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom  323.690 31. 7. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Objava Javnega razpisa Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

 4.133.333  2. 8. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017

 30.000 Do objave zaključka
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani  1 mio 29. 9. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  1. Javni razpis - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni  1.8 mio 29. 9. 2017
EKO sklad Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb    3. mio Do objave zaključka
EKO SKlad

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

300.000 €  Do objave zaključka
EKo Sklad

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

3 mio € Do objave zaključka 
Slovenski regionalni razvojni sklad

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017

6 mio € 12. 9. 2017 
Slovenski regionalni razvojni sklad

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

3 mio € Več rokov, najkasneje 30. 10. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

98.000 €

18. 7. 2017

Ministrstvo  za kmetijstvo in gozdarstvo

2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

 1,5 mio € 31. 7. 2017
Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo

Javni razpis za ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

 20.000 € Do objave zaključka
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

2 mio €  Do objave zaključka
Slovenski regionalno razvojni sklad

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

 5 mio  

6. 3. 2017,

27. 4. 2017,

11. 6. 2017,

31. 8. 2017
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) 144.000 30. 9. 2016
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

 84,5 mio 15. 10. 2017 
EKO sklad

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

 10 mio Do objave zaključka
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

P7R- Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 12 mio 1. 2., 1 .3., 1. 4.,1. 5.,1. 6., 1. 7.,1. 9. in 1. 10. 2017
EKo sklad

Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

700.000  Do objave zaključka 
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2016), v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov  8 mio Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018  3.967.000 12. 12. 2017
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16  10 mio Do objave zaključka
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin  10.588.235 Do porabe sredstev
Ministrovo za kmetijstvo Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016 86.500 Do objave zaključka
Ministrstvo za kmetijstvo Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016  15.000 Do objave zaključka
Organ upravljanja programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Madžarska (3. rok)  13 mio  Leto 2017
Organ upravljanja programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Avstrija (3. rok)  44,9 mio  14. 9. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano JR za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda  700.000  Do zaprtja razpisa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020  3 mio Do zaprtja
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16  6 mio Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16  5 mio  Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16  5 mio Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv 40SUB-LS16Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena  6 mio Do objave zaključka
EKO Sklad Javni poziv 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb  15.8 mio Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv 38SUB-EVPO16 Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila  2 mio Do objave zaključka