Mali grad

Informacije in razpisi

Razpisovalec

Naziv razpisa, poziva

Razpisana vrednost v EUR

Rok za prijave

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018 Skrajšano (JR DOŠSŠ 2017/2018)

140.000 € 26. 6. 2017
Ministrstvo za zdravje

Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017

 441.583 € 16. 6. 2017
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva

Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017

 1 mio € 13. 6. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018

2.743.213 € 5. 6. 2017
EKO SKlad

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

300.000 €  Do objave zaključka
EKo Sklad

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

3 mio € Do objave zaključka 
Slovenski regionalni razvojni sklad

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017

6 mio € 12. 9. 2017 
Slovenski regionalni razvojni sklad

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

3 mio € Več rokov, najkasneje 30. 10. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

98.000 €

18. 7. 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

6. mio € 5. 6. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

5 mio € 19. 6. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

14 mio €  27. 6. 2017
Ministrstvo  za kmetijstvo in gozdarstvo

2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

 1,5 mio € 31. 7. 2017
Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo

Javni razpis za ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

 20.000 € Do objave zaključka
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

2 mio €  Do objave zaključka
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

 5 mio  10. 6. 2017
Slovenski regionalno razvojni sklad

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

 5 mio  

6. 3. 2017,

27. 4. 2017,

11. 6. 2017,

31. 8. 2017
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) 144.000 30. 9. 2016
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

 84,5 mio 15. 10. 2017 
EKO sklad

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

 10 mio Do objave zaključka
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

P7R- Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 12 mio 1. 2., 1 .3., 1. 4.,1. 5.,1. 6., 1. 7.,1. 9. in 1. 10. 2017
EKo sklad

Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

700.000  Do objave zaključka 
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2016), v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov  8 mio Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018  3.967.000 12. 12. 2017
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16  10 mio Do objave zaključka
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin  10.588.235 Do porabe sredstev
Ministrovo za kmetijstvo Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016 86.500 Do objave zaključka
Ministrstvo za kmetijstvo Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016  15.000 Do objave zaključka
Organ upravljanja programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Madžarska (3. rok)  13 mio  Leto 2017
Organ upravljanja programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Avstrija (3. rok)  44,9 mio  14. 9. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano JR za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda  700.000  Do zaprtja razpisa
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu  8,7 mio  31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020  3 mio Do zaprtja
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16  6 mio Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16  5 mio  Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16  5 mio Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv 40SUB-LS16Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena  6 mio Do objave zaključka
EKO Sklad Javni poziv 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb  15.8 mio Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv 38SUB-EVPO16 Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila  2 mio Do objave zaključka