Mali grad

Informacije in razpisi

Razpisovalec

Naziv razpisa, poziva

Razpisana vrednost v EUR

Rok za prijave

EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17 6 mio  Do objave  zaključka
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji 1,8 mio 15. 5. 2018
MKGP 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja 10 mio 30.11.2017 
MKGP

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

10 mio 29. 11. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

8 mio 25. 9. 2017 5. 3. 2018 10. 9. 2018 11. 3. 2019 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost Javni razpis za sofinanciranje projektov "razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" 4,2 mio 2.10.2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016

4 mio 13. 10. 2017
Ministrstvo za kulturo

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

2,5 mio 9. 10. 2017
Ministrstvo za kulturo

Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki ju bo v letih 2018-2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

230.000  16.10.2017
Ministrstvo za kulturo

Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPP-DP2017

 19.500 31. 11. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017

 30.000 Do objave zaključka
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani  1 mio 29. 9. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  1. Javni razpis - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni  1.8 mio 29. 9. 2017
EKO sklad Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb    3. mio Do objave zaključka
EKO SKlad

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

300.000 €  Do objave zaključka
EKo Sklad

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

3 mio € Do objave zaključka 
Slovenski regionalni razvojni sklad

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

3 mio € Več rokov, najkasneje 30. 10. 2017
Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo

Javni razpis za ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

 20.000 € Do objave zaključka
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

2 mio €  Do objave zaključka
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) 144.000 30. 9. 2016
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

 84,5 mio 15. 10. 2017 
EKO sklad

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

 10 mio Do objave zaključka
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

P7R- Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 12 mio 1. 2., 1 .3., 1. 4.,1. 5.,1. 6., 1. 7.,1. 9. in 1. 10. 2017
EKo sklad

Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

700.000  Do objave zaključka 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018  3.967.000 12. 12. 2017
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16  10 mio Do objave zaključka
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin  10.588.235 Do porabe sredstev
Ministrovo za kmetijstvo Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016 86.500 Do objave zaključka
Ministrstvo za kmetijstvo Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016  15.000 Do objave zaključka
Organ upravljanja programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Madžarska (3. rok)  13 mio  Leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano JR za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda  700.000  Do zaprtja razpisa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020  3 mio Do zaprtja
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16  5 mio  Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16  5 mio Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv 40SUB-LS16Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena  6 mio Do objave zaključka
EKO Sklad Javni poziv 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb  15.8 mio Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv 38SUB-EVPO16 Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila  2 mio Do objave zaključka