Mali grad

Informacije in razpisi

Razpisovalec

Naziv razpisa, poziva

Razpisana vrednost v EUR

Rok za prijave

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

 5 mio  10. 6. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela

 1.023 mio  6. 3. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«

 2,778 mio  6. 3. 2017
Slovenski regionalno razvojni sklad

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

 5 mio  

6. 3. 2017,

27. 4. 2017,

11. 6. 2017,

31. 8. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

 7,6 mio  20. 3. 2017
Ministrstvo za notranje zadeve Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«, št. 430-1720/2016 330.000 22. 3. 2017
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) 144.000 30. 9. 2016
Ministrstvo za kulturo

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtno arhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (javni poziv, oznaka JP-PAR-2017)

 70.000  31. 5. 2016
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

 84,5 mio 15. 10. 2017 
EKO sklad

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

 10 mio Do objave zaključka
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

P7R- Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 12 mio 1. 2., 1 .3., 1. 4.,1. 5.,1. 6., 1. 7.,1. 9. in 1. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo

1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

 1 mio  31. 3. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo

2. javni razpis za podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja

 15 mio  13. 3. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

 12 mio 10. 3. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstev, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane

 4 mio 1. 3. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvoin prehrano

6. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

4 mio 1. 3. 2017
EKo sklad

Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

700.000  Do objave zaključka 
EKo SKlad

Javni poziv 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

 500.000 Do objave zaključka
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2016), v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov  8 mio Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018  3.967.000 12. 12. 2017
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16  10 mio Do objave zaključka
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin  10.588.235 Do porabe sredstev
Ministrovo za kmetijstvo Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016 86.500 Do objave zaključka
Ministrstvo za kmetijstvo Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016  15.000 Do objave zaključka
EKO sklad

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

 10 mio Do objave zaključka
Organ upravljanja programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Madžarska (3. rok)  13 mio  Leto 2017
Organ upravljanja programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Avstrija (3. rok)  44,9 mio  Leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano JR za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda  700.000  Do zaprtja razpisa
SPIRIT Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v RS v letih 2016 in 2017 4,64 mio 27. 3. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Prvi izziv 2015  20,7 mio  31. 3. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu  8,7 mio  31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020  3 mio Do zaprtja
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16  6 mio Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16  5 mio  Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16  5 mio Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv 40SUB-LS16Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena  6 mio Do objave zaključka
EKO Sklad Javni poziv 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb  15.8 mio Do objave zaključka
EKO sklad Javni poziv 38SUB-EVPO16 Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila  2 mio Do objave zaključka

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb